Bo01 - en lyckad samhällsekonomisk investering

Bo01 och utbyggnaden av Västra Hamnen är lönsam, både rent ekonomiskt och sett i ett vidare perspektiv.

  • Stadsdelen lockar företag och välutbildade till Malmö
  • Markförsäljningen i Västra Hamnen kommer med tiden att ge Malmö stad ett  överskott på mellan 2-24 mkr

Det visar en rapport som det oberoende utredningsinstitutet Inregia gjort.

Rapporten visar också en rad positiva utvecklingstendenser för Malmö som helhet  - flera av dem kan indirekt kopplas till utvecklingen i Västra Hamnen.

En del av utredningen är ren och enkel matematik. Hur mycket betalade Malmö stad när marken i Västra Hamnen köptes av SAAB Automobil 1996? Vilka kostnader och vilka intäkter har funnits hittills och vilka förväntas komma? Samtliga poster har omräknats till ett nuvärde. Här är resultatet av uträkningarna:

 

 
Tabell 2    Kostnader och intäkter vid exploatering av Västra hamnen, nuvärde mkr 2005

                                             Kostnad                   Intäkt
___________________________________________________
 
Markförvärv Bilen 4                 240
Försäljning av byggnad                                          143
BO01

Exploateringskostnad               410
Markförsäljning                                                     405
Bostadsmässan                        100

Västra hamnen övrigt
Utbyggnad, alternativ 1
Exploateringskostnad                285
Markförsäljning                                                     511
Utbyggnad, alternativ 2
Exploateringskostnad                257
Markförsäljning                                                     461
____________________________________________________
Totalt, alternativ 1                    1035                    1059
Totalt, alternativ 2                    1007                    1009

Enligt denna kalkyl blir det samlade resultatet att utbyggnaden av Västra hamnen genererar totala intäkter som är mellan 2 och 25 miljoner större än de totala kostnaderna. Alternativ 1 visar en kortare utbyggnadstid (2006-2020), medan alternativ 2 utgår från att det tar längre tid att bygga ut området (2006-2026)

-Det kan av tabellens sammanställning förefalla som att det är den fortsatta utbyggnaden av Västra Hamnen som bedöms vara lönsam, medan Bo01-området har varit en förlustaffär. En sådan jämförelse är dock inte meningsfull. Utbyggnaden av Västra Hamnen är ett sammanhållet stadsbyggnadsprojekt, där endast projektets samlade nettoresultat är relevant, heter det i rapporten som docent Christer Anderstig och Jens Nilson skrivit.

En sådan här kalkyl ger dock endast en pusselbit, exploateringskalkylen, i den samhällsekonomiska analysen. Den förutsätter ett bredare perspektiv, där det är den samlade samhällsnyttan som ska analyseras.

Inregia slår fast att betalningsviljan för bostäder i Västra Hamnen är den högsta i Malmö. Västra Hamnen har också blivit ett mycket populärt besöksmål. När Malmöborna i en Gallup-undersökning tillfrågades vad i Malmö de skulle visa upp för någon som var på besök, visade det sig att Västra Hamnen bara överträffas av parkerna som turistattraktion.

- Detta kan möjligen ses som en kollektiv nyttighet och en pluspost i vår analys, kommenterar Christer Anderstig.

Västra Hamnen har också en regionalekonomisk betydelse. Rapporten slår fast att företag som annars inte hade funnits i regionen valt att etablera sig i Västra Hamnen. Bostäderna attraherar också den välutbildade arbetskraften, som är en förutsättning för näringslivets fortsatta expansion.

-Sammantaget kan Västra Hamnen regionalekonomiska betydelse förvänts vara betydande, inte bara för Malmös ekonomi utan även i ett samhällsekonomisk perspektiv, konstaterar Christer Anderstig och Jens Nilson.

För ytterligare information kontakta:
Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, tel 040 - 34 22 98
Docent Christer Anderstig, tel 08 - 50 55 44 72

Bo01 Slutrapport (pdf, 1.1 MB)

Senast ändrad: 2013-06-19 18:20