Modell Västra Hamnen

Västra Hamnen 2031 - 
ett hållbart och gott liv för alla

År 2031 förväntas Västra Hamnen ha runt 25 000 boende och lika många förvärvsarbetande. Visionen om Västra Hamnen 2031 ger stadens gemensamma syn på Västra Hamnens fortsatta utveckling fram till år 2031, trettio år efter bomässan Bo01.  

Västra Hamnen 2031 bygger vidare på tidigare visionsformuleringar om den blandade staden och ett nationellt exempel på hållbar stadsutveckling. Men för att kunna fortsätta att ligga i framkant vad gäller hållbar stadsutveckling, har ambitionerna för området höjts ytterligare.

Västra Hamnen 2031 beskriver vision, mål och strategier för området. Hållbarhet genomsyrar hela  dokumentet, som tar upp såväl fysiska strukturer som förändringar i människors värderingar och beteenden. Förändringar som måste till för att visionen om ett hållbart och gott liv för alla ska bli verklighet.

Vad menas då med ett hållbart och gott liv för alla?

"Hållbart anger att Västra Hamnen har en struktur som medger transporter, bebyggelse och livsstil som ryms inom jordens resurser. "

"Gott liv innebär att det i Västra Hamnen finns möjlighet till god hälsa, utbildning, bostäder och arbete. Det finns tillgång till service och rekreation, en attraktiv stadsmiljö med mänsklig skala och ett levande stadsrum. Det handlar också om att Västra Hamnen är ett område som är fantastiskt, unikt och som gör invånarna stolta."

"Alla" handlar om att Västra Hamnen är en stadsdel för alla oavsett ålder, kön, etnicitet och inkomst. Det handlar också om Västra Hamnen i förhållande till hela Malmö och i ett globalt perspektiv."

Läs mer om visionen för Västra Hamnen

Västra Hamnen 2031 ett hållbart och gott liv för alla (pdf, 3.6 MB)

Senast ändrad: 2019-10-14 10:22