Livsviktiga ekosystemtjänster

Ett stycke grönska runt knuten – vilka ekosystemtjänster levereras härifrån? Kanske fördröjning av dagvatten och temperaturreglering? Eller pedagogiska resurser och en hemvisst för pollinatörer? Det kan också vara en plats för naturupplevelser där stressnivåerna kan sänkas och det finns vilda blommor att plocka. Foto: Åsa Abrahamsson

Åsa Abrahamsson, 2014-10-23 14:58 Kategorier: Bo & bygga, Miljö & hållbarhet, Stadsplanering & trafik Etiketter: Västra Hamnen, Västra Hamnen 2031

Inte sällan slås jag av tanken att ”alla” pratar om ekosystemtjänster. Alla vill göra ämnet till sitt! Och jag förstår också varför. När man en gång insett storheten i detta begrepp vill man inte gärna släppa det. En pusselbit i livets tillvaro har fallit på plats. En insikt har fötts!

Ekosystemtjänster är de tjänster som ekosystemen levererar till oss människor. De är ”gratis” på det viset att vi varken kan, eller behöver styra produktionen av dem – det sker ändå oavsett om vi tänker på det eller inte. Vissa tjänster är uppenbara för oss när vi bara funderat en liten stund. Hur skulle vi exempelvis kunna skaffa oss mat utan att det fanns ekosystem med i spelet? Andra tjänster är kända för att de så många gånger lyfts fram, såsom pollinering. Här vet vi att vi står oss slätt om inte pollinerande insekter ges förutsättningar att existera. Ytterligare andra tjänster har de flesta av oss kanske aldrig ägnat så mycket tanke, exempelvis hur det kan finnas jordmån att odla i. Jo, givetvis genom att ett fungerande ekosystem finns i jorden, som dag och natt arbetar med att bearbeta och bryta ned organiskt material till strukturer som kan hålla vatten i lagom mängd och frigöra växtnäringsämnen i former som växter kan ta upp.

I begreppet ekosystemtjänst ligger att det är något som finns till för oss människor, som vi använder oss av, medvetet eller omedvetet, och som bidrar till vårt välbefinnande och vår välfärd – direkt eller indirekt. Men om tjänsterna ska kunna fortsätta levereras, måste ekosystemen fungera. En mångfald av levande organismer, överallt i världen, är därför en förutsättning för att ekosystemtjänster ska kunna levereras.

Men vad ska vi göra då? Ekosystemen tycks ju klara detta galant på egen hand!? Självklart finns det saker vi måste göra! Viktiga områden att arbeta med är att ge förutsättningar för ekosystemtjänster i planeringsprocessen när vi bygger i vår stad. Malmö stad har i projektet C/O City som drivs av Stockholms stad arbetat med att ta fram planeringsverktyg för ekosystemtjänster, dels i form av en handbok för integrering av ekosystemtjänster i planeringen, dels i form av en grönytefaktor för allmän platsmark. Grönytefaktor är ett viktigt styrinstrument för att säkerställa grönskande närmiljöer och har tidigare framför allt använts på tomtmark. I samma projekt har vi också arbetat med att kartlägga omfattningen och värdet av några urbana ekosystemtjänster. I ett annat projekt arbetar vi som bäst med att pröva en metod för kartläggning och värdering av ekosystemtjänster och använder i det fallet Risebergabäcken som case. Sist men inte minst har vi jobbat hårt inom BiodiverCity för att hitta nya metoder för att skapa mer grönska och större förutsättningar för biologisk mångfald i urbana miljöer, en förutsättning för att ekosystemtjänster ska kunna levereras.

Och det finns mer att göra. Det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt växt och djurliv har etappmålet ”Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.” Här har vi alla ett stort ansvar, dels att kommunicera begreppet och innebörden av ekosystemtjänster så att alla berörda vet vad vi ska förhålla oss till, dels att hitta tillvägagångssätt för skapa rättvisa och välbalanserade sätt att föra in ekosystemtjänster och dess värden i diskussioner och beslut.

Senast ändrad: 2014-11-12 13:15