Publicerad 2013-07-03 16:10

Senast uppdaterad 2013-07-03 16:42

Dialogmöten om Varvsstaden gav stor respons

Stort engagemang och många idéer om hur man kan utveckla Varvsstaden till en unik plats. Resultatet av dialogmötena i våras finns nu med i Malmö stads och Peabs utvecklingsplan för området. Stort tack till alla er som deltog.

I slutet av april arrangerade Malmö stad och PEAB dialogmöten med allmänheten kring utvecklingen av Varvsstaden. Syftet var att diskutera innehåll och aktiviteter i de offentliga rummen; på torget, i parken och längs kajstråken. Mötena hölls på Kockum Fritid, Ica Maxi och Media Evolution City. Under några veckor låg också en webbenkät ute på malmo.se, där man kunde lämna synpunkter.

Varvsstaden engagerar många
Drygt 200 personer deltog i samtalen på plats och 34 personer svarade via webbenkäten. En stor del av samtalen rörde sig kring den modell över området som fanns med på plats. Den öppnade upp för diskussioner, inte bara om de offentliga rummen, utan även om bebyggelse, arkitektur, kommunikationer, service, mötesplatser och aktiviteter i hela området.

"Behåll den unika industrikaraktären"
En fråga som väckte känslor är bevarandet av de gamla varvsmiljöerna. Istället för att riva vill man ge de äldre byggnaderna nya funktioner. Behålla den unika industrikaraktären och känslan av gammal hamn. Hämta inspiration från det gamla när man bygger nytt. Även strukturen diskuterades. Blanda högt och lågt, variera skala och höjder. Skapa en mer småskalig, varierad och organisk struktur. Vinklar och vrår istället för enformigt och fyrkantigt. Öppna upp mot omgivningen och ta bort barriärer, hejda vinden med byggnader och grönska.  

Livliga, gröna stråk med mycket vattenkontakt
Längs kajstråken vill man ha liv och rörelse; caféer, restauranger och uteserveringar, utställningar, kulturaktiviteter och mindre butiker. Kontakten och tillgängligheten till vattnet är betydelsefull. Här vill man se bryggor och soldäck, bad- och fiskeplatser och möjlighet att lägga till med olika typer av båtar; kajaker, husbåtar, fritidsbåtar, fiskebåtar, vandrarhemsbåtar och museibåtar. Promenadvänliga stråk, cykel- och gångbroar, park, träd och grönska, gratis sittplatser och bänkar är andra önskemål som kom fram. En del poängterade också vikten av att våga experimentera och vara nyskapande.

"Ett torg som är ett torg"
Som någon uttryckte det. Hur ser ett sådant torg ut? Det är ett torg med mycket människor i rörelser, ett torg med många funktioner och möjligheter. Ett torg med blandad kommers från butiker, caféer och uteserveringar, torghandel och olika marknader. Ett torg där det finns möjlighet till aktiviteter som schack, pingis, qi gong, spontanidrott och lek. Men också plats för träd och grönska, vatten från en fontän och möjlighet att sitta ner. Ett torg som förstärker stadskänslan och har en nära kontakt med city. Ett torg där människorna är i fokus och där man känner gemenskap.

Parken - ett både aktivt och meditativt rum
En multifunktionell park som lockar både till rörelse och lugn; förslagen var många och varierade. De flesta var dock överens om att det ska vara mycket grönt; stora gräsytor, träd, bärbuskar och fruktträd, lummig grönska och odlingsmöjligheter. Man vill ha lekkullar, trädkoja, monsterstig, spännande rum för vuxenlekar och trafikskog. En naturlekplats och djurliv, varierad terräng och klättervänligt. Bänkar i olika lägen och storlekar, rumslighet och plats för harmoni och eftertanke. Någon vill hämta inspiration från "The Highline" i New York och aktiviteter från Superkilen i Köpenhamn. Förslagen på aktiviteter i området spänner brett; från löparslingor med mjukt underlag, boulebana och pulkabacke till ridhus och multisportarena.

Vad händer nu?
De synpunkter som kom in under dialogmötena finns nu med i den utvecklingsplan som Malmö stad och Peab gemensamt tagit fram för Varvsstaden. Utvecklingsplanen beräknas bli klar till hösten och kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Malmö stad kommer att ta med sig de förslag som rör innehållet i de offentliga rummen i det fortsatta arbetet med utformningen av parker, torg, gator och stråk.