Publicerad 2013-12-10 09:13

Senast uppdaterad 2013-12-10 11:52

Klart med värdeprogram för Hamnporten

Kockums park

Hamnporten* är ett område med både ny och gammal bebyggelse, där omvandlingen till blandad stadsdel pågått under en längre tid. Värdeprogrammet har kommit till för att ge en helhetsbild över hur området ska fortsätta att utvecklas.

Anne Brontér och Oskar Anselmsson, projektledare på stadsbyggnads-kontoret, säger så här om värde-programmet.

Varför behövs ett värdeprogram för Hamnporten?

- I Hamnporten finns det redan mycket ny bebyggelse och mer är planerad. Under tiden som denna utveckling skett, har områdena runtomkring Hamnporten fått tydligare riktlinjer, vad gäller sträckning på gator och viktiga stråk. I söder och väster planeras det för en spårväg, vilket påverkar förutsättningarna för Hamnportens struktur. Det har även saknats en tydlig strategi för kommunal service, främst för förskolor. Värdeprogrammet pekar ut placering och utbredning för de två förskolor som behövs när området är fullt utbyggt.

Vilka är de största kvaliteterna i området?

- I Hamnporten finns en rolig blandning av boende och verksamheter av olika slag. Kockums park i kvarterets inre är en grön tillgång. Läget är finfint med hela Ribersborg på gångavstånd och med närhet till det mesta.

Vad behöver utvecklas och förbättras?

- Hamnporten behöver kompletteras med mer småskaliga stråk, där det går att röra sig och vistas på ett annat sätt än längs de omgivande större gatorna. Vi behöver få till en förskola, som med sin grönska och aktiviteter blir ett värdefullt inslag i området. Det behövs också ett nytt parkeringshus för att kunna utveckla de stora ytor som idag upptas av markparkering.

Vad händer närmast?

- Under 2014 kommer vi att påbörja detaljplaner för Esplanaden öster om Hamnporten samt den södra delen av Hamnporten. MKB planerar byggstart av kvarteret Sjöjungfrun i norra delen av Hamnporten. Kockums park kommer också till större delen att färdigställas under året.


* Hamnporten ligger mellan Stora Varvsgatan i norr och Skeppsbyggargatan i söder, i väster gränsar den mot Västra Varvsgatan och i öster mot Skeppsgatan.