Publicerad 2014-06-09 13:47

Senast uppdaterad 2014-06-10 08:05

Så här ska resandet bli mer hållbart

Riktlinjerna är klara för hur resandet till och från Västra Hamnen ska bli mer hållbart.  Strategier har tagits fram med ambitionen att minska bilresandet och bilinnehavet på sikt.

När Malmö och Västra Hamnen växer och förtätas ökar trycket på trafikytorna. Genom att satsa på gång-, cykel och kollektivtrafik kan fler människor röra sig på ett mer ytsnålt och effektivt sätt samtidigt som miljön skonas.

Målsättningen är att gång-, cykel- och kollektivtrafik i Västra Hamnen ska stå för minst 75% av de boendes resor och 70% av resorna till arbetsplatserna år 2031. För att kunna förverkliga detta krävs stora insatser på bred front både vad gäller beteendeförändringar och fysiska förbättringar.

Dokumentet "Hållbart resande i Västra Hamnen" förklarar närmare hur målsättningarna i vision "Västra Hamnen 2031" ska uppnås och bygger på de strategier för trafikutveckling som beskrivs i Malmös nya översiktsplan.

Strategidokumentet för hållbart resande i Västra Hamnen har tagits fram i samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, gatukontoret och miljöförvaltningen.