Publicerad 2016-03-15 13:00

Senast uppdaterad 2017-03-15 17:03

Pilotprojekt i Västra Hamnen testar p-norm 0

foto: Ole Jais

foto: Ole Jais

I Västra Hamnen pågår bygget av Sveriges första cykelhus och cyklotell, där hyresgästerna ska kunna leva ett modernt och rörligt liv utan egen bil. Projektet är det första i Malmö där parkeringsnorm noll testas och utvärderas.

Fastigheten Klippern 4 ligger i Västra Hamnen med närhet till arbetsplatser och högskola, butiker och service, buss och tåg. Kollektivtrafik och cykelvägar är väl utbyggda i området och flera bilpooler finns på gångavstånd.

Här testas nu för första gången ett boende med parkeringsnorm noll. Det vill säga ett hus utan boendeparkering, där de boende ges så goda förutsättningar att de väljer cykel, kollektivtrafik eller bilpool framför egen bil. Initiativtagare till projektet är arkitektfirman och byggherren Hauschild+Siegel, som tidigt under bygglovsskedet började diskutera möjligheten att utmana den gällande parkeringsnormen.

För att främja hållbart resande tillåter Malmö stads parkeringsnorm ett sänkt p-tal på upp till 30 procent om bilpool finns i kombination med andra mobilitetsåtgärder. Idag tillämpas detta i stor utsträckning vid nybyggnation och staden uppmuntrar också byggherrarna att själva komma med nya lösningar som bidrar till minskat bilinnehav.

- I pilotprojektet p-norm 0 tar vi steget längre än tidigare och testar ett helt nytt koncept. Här har byggherren lagt fokus på smarta cykellösningar för att skapa ett boende där det är attraktivt att leva även utan egen bil, säger Sophia Hammarberg, trafikplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Investering i mobilitetsåtgärder

För att säkerställa att bilinnehavet verkligen blir noll, har Malmö stad och byggherren kommit överens om att hela kostnaden som sparas på bilplatser till huset ska investeras i olika mobilitetsåtgärder, marknadsföring av bilfritt boende och uppföljning av projektet.

- Genom denna lösning fick byggherren ett incitament att föreslå så bra lösningar som möjligt och kunde satsa fullt ut på ett hållbart resande för de boende, fortsätter Sophia Hammarberg.

Ett undantag är dock att byggherren måste tillhandahålla parkering för besökare och funktionshindrade, eftersom mobilitetsåtgärderna inte påverkar besökarnas färdmedelsval.

Projektet utvärderas under 10 år

Klippern 4 är ett pilotprojekt som kommer att utvärderas kontinuerligt efter två, fem och tio år. Detta för att ta reda på hur väl konceptet fungerar och vilken effekt de olika mobilitetsåtgärderna haft på de boendes resval. Utvärderingarna initieras och bekostas av fastighetsägaren och genomförs i samarbete med Malmö Högskola. Tillsammans med de boende görs sedan en uppgradering av projektet.

- Det är viktigt att framhålla att först efter projektet har utvärderats kan Malmö stad ta ställning till om parkeringsnorm noll kan genomföras på bredare front i andra delar av staden, säger Sophia Hammarberg.