Adoption

Har du funderingar kring adoption? Här får du veta mera om lagar, bestämmelser och ansökan.

Att adoptera betyder att uppta som sin egen. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, som till exempel arv. Som förälder har man samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

För att få adoptera måste man enligt lag vara över 25 år och antingen vara ensamstående, gift eller registrerad partner. Socialstyrelsen rekommenderar att man inte ska vara äldre än 42 vid ansökan om medgivande. Ålder kan vara en avgörande faktor för att beviljas ett medgivande om adoption.

Om du eller ni funderar på att adopter, kontakta familjerätten för ett informationssamtal. Om du eller ni efter informationssamtalet fortfarande är intresserade av adoption skickas du eller ni till en obligatorisk föräldrautbildning. Efter att du eller ni har gått utbildningen kan du eller ni lämna in en ansökan om medgivande. 

Internationell adoption

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där man adopterar ett barn från ett annat land. För att få socialnämndens medgivande att adoptera måste man ha gått en föräldrautbildning.

Adoption av styvbarn

Om man önskar adoptera en närståendes barn, till exempel sin makas, makes eller registrerade partners barn så ska man vända sig till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från socialnämnden. Därpå utreds man av familjerätten.

Medgivandeutredning

Medgivandeutredningen görs av två anledningar. Dels är utredningen socialnämndens bedömningsunderlag för ett eventuellt medgivande, dels är den presentationen av dig eller er som adoptivförälder som skickas till utlandet. Genom utredningen får både nämnden som ska fatta beslut om medgivande och ursprungsländerna en bra bild av dem som vill adoptera.

Utredningens olika moment:

  • Gemensamma samtal med sökande
  • Enskilda samtal med sökande
  • Hembesök
  • Inhämtande av referenser av sökande
  • Läkarintyg
  • Registerutdrag: socialregister, kriminalregister, kronofogderegister, Försäkringskassan
  • Eventuella övriga kompletteringar

När medgivandeutredningen är färdig läser sökanden igenom den innan den skickas till nämnden som fattar beslut. Vid nämndens sammanträde har man som sökande rätt att delta. Om du eller ni inte är nöjda med beslutet kan det överklagas till länsrätten eller kammarrätten.

Om du eller ni får medgivande så gäller det i två år. Därefter behövs ett nytt om du eller ni ännu inte fått barn. Det är vanligt att man behöver mer än ett medgivande. När du eller ni senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs socialnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

För mer information, kontakta familjerätten. Du kan också läsa mer hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Föräldrautbildning

Den eller de som önskar adoptera ett barn från ett annat land måste enligt lag gå en föräldrautbildning innan en ansökan om adoption lämnas till familjerätten. Syftet med utbildningen är att de som vill adoptera ska få kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov. Familjerätten hänvisar till Studiefrämjandets föräldrautbildning, telefon 040-10 87 82.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-07 15:40