Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina gemensamma barn görs en utredning med barnens bästa i fokus.

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad om barn, barns boende och umgänge genom avtal. Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en tingsrättsdom. Familjerättsbyrån kan upprätta ett juridiskt bindande avtal.

I de fall föräldrarna inte är överens om vårdnaden, boendet eller umgänget måste en utredning göras. En utredning kan endast begäras av domstol. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokuseras på barnet och dess behov.

Utredningen inleds ofta med ett samtal med varje förälder där information lämnas om hur utredningen kommer att genomföras. Tider bokas in för samtal och hembesök. Innan utredningen skickas till tingsrätten får föräldrarna läsa utredningen i sin helhet och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Så här går utredningen vid vårdnadstvist till:

  • Samtal med föräldrarna.
  • Hembesök hos vardera föräldern när barnet är där.
  • Samtal med barnet, om barnet har uppnått tillräcklig ålder och mognad.
  • Samtal med referenter som yrkesmässigt har eller har haft kontakt med barnet, till exempel barnomsorg och skola.
  • Utdrag ur socialregister samt polisregister.

Det här ska utredningen visa:

  • Föräldrarnas förmåga att vara särboföräldrar, det vill säga förmågan att uppmuntra och tillåta barnets kontakt och samhörighet med den andre föräldern.
  • Föräldrarnas känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå barnets känslor och behov.
  • Föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov av skydd, fysisk och psykisk omvårdnad, stabilitet, varaktighet samt av skolgång och utbildning.
  • Barnets situation, inställning och eventuella vilja.

Materialet sammanställs i en utredning som utmynnar i utredarens bedömning, förslag till beslut eller en konsekvensbeskrivning. Detta blir en del av underlaget för tingsrättens beslut.

Viktigt att veta

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal.

Mer om samarbetssamtal

Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens. Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-13 13:38