Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens donationer

Var uppmärksam på om stipendieutdelningen hanteras av en särskild skola eller av Utbildningsnämnden! Vänd dig till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen om inget annat framgår av beskrivningen.

Stipendier, barn och ungdom

Stiftelsen John Berlings stipendiefond

Utdelas till behövande elever i de högre klasserna vid Latinskolan med intresse för och goda kunskaper i modersmål och främmande levande språk och musikaliskt begåvade elever även om de inte är behövande samt elev som visat gott kamratskap. Sökes på Latinskolan. 

Stiftelsen Malmö kommuns samfond  2, för elever vid gymnasieskolan

Belöning eller uppmuntran för god kamratanda, berömvärd flit,  arbete med teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan. Stipendium för fortsatt utbildning. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Förvärv av material med mera. Inte ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel. Sökes genom respektive rektorsområde.

Stiftelsen Malmö Handelsgymnasiums stipendiefond för lärare

Stipendium för lärare, som undervisar vid gymnasiets samhällsvetenskapsprogram med ekonomisk inriktning eller motsvarande undervisningsområde.

Stiftelsen Malmö kommun samfond 4 för lärare vid gymnasieskola 

För lärare vid gymnasieskolan för  bidrag till studier, studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt arbete till gagn för utbildningen vid gymnasieskolan i Malmö. Får inte användas för ändamål som stat eller kommun ålagts att bekosta.

Stiftelsen Sockerbolagets femtioårsfond (gymnasiet ekonomisk inriktning)

Stipendier till förtjänta lärare, som undervisar vid gymnasiets samhällsvetenskapsprogram med ekonomisk inriktning eller motsvarande undervisningsområde, eller för annat för detta undervisningsområde gagnande ändamål. 

Stiftelsen Jubileumsfonden 1953 

Åtgärder för nytta och trevnad åt lärare och elever vid Högre tekniska läroverket i Malmö (Pauli gymnasieskola), speciellt där andra medel inte står till förfogande. 

Stipendier, vuxna

Bachmanska stiftelsen

Ekonomiskt stöd till behövande elever vid den kommunala vuxenutbildningen i Malmö i form av engångsbidrag eller årliga bidrag i högst fyra år. Söks genom Komvux.

Stiftelsen Industriföreningens donationsfond  

Ekonomiskt stöd till behövande elever vid den kommunala vuxenutbildningen i Malmö med engångsbelopp eller årliga bidrag i högst fyra årSöks genom Komvux.

Gåvor

F Monténs jubileumsfond

Middag år 2031 till firande av Malmö stads skolors för yrkesundervisning 200-årsjubileum.

Fonder som inte förvaltas av Malmö stad men där utdelning handläggs av Utbildningsnämnden

Generaldirektör Waldemar Borgqvists stipendiefond (förvaltas av SHB)

Stipendium till en elev i Malmö Latinskolas gymnasium med begåvning och allvarligt intresse för matematik, fysik och kemi. 

Ernst Greges stipendiefond (förvaltas av SHB)

Stipendium till behövande och skötsam elev inom Högre Tekniska Läroverkets (Pauli gymnasieskola) sista årskurs, som visat förutsättningar för studier på högskolenivå. Företräde för avkomlingar till Ernst Grege.

Ingenjör Aron Kristofferssons forskningsfond (förvaltas av VVS-tekniska föreningen, Stockholm, genom Nordbanken)

Stipendier till elever vid värme- och sanitetstekniska linjen vid högre tekniska läroverket (Universitetsholmens gymnasieskola) 

C J Nelins donationsfond (förv kommunstyrelsen i Norrköping)

Premieutdelning vid Tekniska skolan (Universitetsholmens gymnasieskola)

Bengt Rosenius minnesfond (förvaltas av SEB)

Stipendium om möjligt till elev vid Latinskolan, högsta eller näst högsta ringen, som ämnar idka medicinska studier. Får utdelas två år i följd till samma elev.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-26 13:47