Stipendier för vuxna

Stiftelsen Anna och Nils Dahlqvists fond för hjälp åt behövande studerande

Till studerande vid Lunds universitet, vilka gjort sig kända för god flit och god vandel. Bidragen skall delas ut årligen i tre på varandra följande år om inte ekonomin förbättrats. Den sökande måste ha gått på gymnasieskola i Malmö och vara medlem i Malmö Nation när ansökan görs. Utdelning i december.
Söks genom Malmö Nation, Lunds universitet, 046-12 78 20.

Stiftelsen Mathilda Holmgrens donation

Stipendier till personalen på förskolor. Stipendiet skall användas till bland annat deltagande i kurser och att därigenom öka kunskaperna  inom sitt yrke. Ansökan skrivs i form av ett brev där sökandes namn, personnummer och förskolans namn, eventuellt organisationsnummer, fullständig adress, telefonnummer, bankgiro eller postgiro samt eventuellt referensnummer anges. En exakt ekonomisk uppställning på sökt belopp ska finnas. Bifoga eventuellt kursprogram/inbjudan eller annat underlag. Bidragen utbetalas efter att kopior på gjorda betalningar skickats in.

Stiftelsen Malmö kommun samfond 3 för lärare vid grundskola

Stipendier till skolledare och lärare. (Observera, endast skolledare och lärare – inga andra yrkeskategorier).  Bidrag  kan lämnas till studier, studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt  arbete till gagn för yrket. Får ej användas till ändamål som stat eller kommun ålagts att bekosta. Ansökan skrivs i form av ett brev där sökandes namn, personnummer och skolans namn, eventuellt organisationsnummer, fullständig adress, telefonnummer, bankgiro eller postgiro samt eventuellt referensnummer anges. En exakt ekonomisk uppställning på sökt belopp ska finnas. Bifoga eventuellt kursprogram/inbjudan eller annat underlag. Bidragen utbetalas efter att kopior på gjorda betalningar skickats in.

Ansökan skickas till:  Malmö stad, Stadskontoret Donationer, 205 80 Malmö

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-24 11:32