IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap

Vad är IOP?

IOP har prövats i flera kommuner i Sverige och betraktas i många fall som en bra modell för samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Den beskrivs ibland som ett mellanled mellan upphandling och bidrag där IOP är ett avtal mellan en eller flera organisationer inom den idéburna sektorn och den offentliga. Det är en relativt ny modell av partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. I Malmö finns ett antal undertecknade IOP-avtal.

IOP-avtal skrivs ofta kring en speciell verksamhet som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Hur gör man för att ingå ett avtal om IOP?

Ofta skapas idéburna offentliga partnerskap på initiativ av en idéburen organisation men det behöver inte vara så. Det viktiga är att båda parter är villiga att skapa ett partnerskap och att IOP är rätt form. När två eller fler parter hittat varandra och vill arbeta vidare är det viktigt att undersöka om ett idéburet offentligt partnerskap är rätt modell för samarbetet.

När båda parterna försäkrat sig om att ett IOP är rätt form för avtalet är det dags att diskutera och komma överens om följande

 • Vad avtalet ska gälla?
 • Hur länge det ska löpa?
 • Vem som ska bidra med vilka resurser?
 • Hur mycket påverkan ska det offentliga ha på verksamheten i fråga?
 • Hur tvistefrågor ska lösas?

Men viktigast är att avtalet anpassas till de förutsättningar som gäller för den specifika verksamheten.

När kan IOP användas?

För att ett Idéburet Offentligt Partnerskap ska formas behövs minst två parter, en idéburen och en från offentlig sektor, som båda är intresserade av att ingå ett partnerskap. Om den offentliga sektorn vill stödja en organisations allmänna arbete är föreningsbidraget den bästa formen av stöd. Ett exempel är Sociala resursförvaltningens avsiktsförklaringar med sex organisationer inom det sociala området om långsiktig samverkan. Om det istället är en specifik tjänst den offentliga sektorn efterfrågar, och det finns flera olika potentiella leverantörer, ska tjänsten upphandlas eftersom det då finns en marknad att värna. Om det däremot gäller en specifik verksamhet som bedrivs av idéburna organisationer, och som den offentliga sektorn är intresserad av att stödja, så kan ett idéburet offentligt partnerskap vara rätt form. Kommunen har i det fallet mer påverkansutrymme.

IOP, bidrag eller upphandling?

Vissa organisationer har svårt att få bidrag och vill testa IOP istället. Dock är IOP bara formen för finansieringen, det första steget måste vara att hitta en villig partner inom det offentliga. Kanske finns det andra bidrag att söka eller andra sätt att hitta intäkter till den verksamhet som redan bedrivs.

 • Finns det ett flertal aktörer som bedriver samma sorts verksamhet, men kommunen vill skriva avtal med en?  Verksamheten bör upphandlas.
 • Gör den idéburna organisationen vinst på verksamheten? Verksamheten bör upphandlas.
 • Har den offentliga sektorn en idé om en speciell sorts verksamhet och tror att en speciell förening skulle passa utmärkt för arbetet?
  Undersök först om det finns en marknad och upphandla tjänsten på. Den offentliga sektorn kan då styra verksamheten i enlighet med sin idé.
 • Är partnerskapet till för att den offentliga sektorn vill stödja en förenings viktiga arbete?  Då passar organisationsbidrag bättre.
 • Har kommunen svårighet att hitta rätt finansieringsform för en verksamhet som inte behöver upphandlas men inte heller hamnar inom ramen för organisationsbidrag?
  Undersök om IOP är möjligt.
 • En organisation arbetar nära den offentliga sektorn med uppbyggnad av en specifik verksamhet som organisationen tagit initiativ till. Här kan eventuellt IOP tillämpas

IOP med Sociala resursförvaltningen (SRF) - Hur gör man?

Om en organisation från idéburen sektor har en verksamhet de vill skapa ett partnerskap kring, är nästa steg att hitta rätt motpart. Vilken förvaltning i Malmö kan tänkas vara intresserad?

Funktionen Organisationsstöd i SRF är lämplig att kontakta om verksamheten rör socialt arbete. Organisationsstöd kan kontaktas för rådgivning av både organisationer och verksamheter inom SRF. Se kontaktuppgifter nedan.

Organisationsstöd hjälper till att hitta en motpart som vill arbeta vidare med idén. När två eller fler parter har hittat varandra och vill arbeta vidare är det viktigt att undersöka om ett idéburet offentligt partnerskap är rätt modell för samarbetet. Se ovan.

När båda parter försäkrat sig om att IOP är rätt form, är det dags att diskutera och komma överens om exakt vad avtalet ska gälla. Det kan vara en god idé att titta på de avtal som redan finns för att se till att inget viktigt glöms, men alla avtal behöver inte vara lika.

När ett förslag på avtal finns, gör den verksamhet i SRF det gäller ett ärende till sociala resursnämnden som fattar slutgiltigt beslut om partnerskapet.

Mall för IOP

Bakgrundsförutsättningar för avtalet

Här är det lämpligt att förklara vad det finns för behov av verksamheten man skriver avtal om samt samla relevant bakgrundsinformation om existerande samverkan mellan parterna.

Värdegrund

Vilken värdegrund ska partnerskapet bygga på? Den kan inkludera exempelvis respekt, öppenhet och dialog, vilka handlar om partnerskapet i sig. Men även den värdegrund som gäller för verksamheten, som respekt för målgruppen, barnperspektiv och så vidare.

Insatser

Här beskrivs den verksamhet som avtalet gäller. Beskriv verksamheten relativt detaljerat, eller hänvisa till bilagor med ytterligare detaljer. Det är viktigt att det som står här inte kan missförstås, utan att båda parter är ense om vad verksamheten går ut på. Detta stycke kan ha flera underrubriker om det finns flera separata delar av verksamheten. Här kan man också skriva in avgränsningar om vad som inte ingår i verksamheten.

Avtalad överenskommelse

Det här stycket handlar om avtalet. Här är lämpligt att skriva att det är framarbetat i samverkan mellan parterna.

Avtalspartner

Här listas de olika parterna.

Avtalets form och utgångspunkt

Här beskrivs vad avtalet reglerar, till exempel åtaganden, organisation och de ekonomiska förutsättningarna för organisationernas verksamheter knutna till avtalet. Det är också viktigt att skriva vilka politiska beslut, lagar och reglemente den avtalade verksamheten ska utgå ifrån.

Mål med avtalad verksamhet

 • Övergripande målsättning: Varför behövs verksamheten? Vad är det övergripande målet med den?
 • Strategier för att nå målet: Här kan dels de olika insatserna som ingår i verksamheten listas, men även kunskapsinhämtning om det är en del av partnerskapet.  Till exempel testa en ny modell?
 • Målgruppen: Beskriv målgruppen som verksamheten vänder sig till. Det är viktigt att vara tydlig med vem målgruppen är, så att ingen tvist uppstår om att ”fel” målgrupp använder sig av verksamheten.

Organisation och samverkan

Här beskriver man hur samverkan inom partnerskapet ska ske. Vem bär ansvar för vad, på vilket sätt ska parterna arbeta ihop. Hur organiseras det rent praktiskt, är en part sammankallande och så vidare.

Referensgrupp- Om det finns en referensgrupp eller styrgrupp, hur ofta träffas den, vem ingår och vem leder den? I det sammanhanget är det viktigt att positioners/funktioners mandat definieras tydligt.

Kommunikation- Hur ska de olika parterna kommunicera med varandra? Är det den idéburna organisationens ansvar att rapportera till förvaltningen, eller har man ett gemensamt ansvar?

Kunskapsinhämtning och uppföljning

Beroende på vad partnerskapet gäller kan kunskapsinhämtning vara en viktig del av arbetet. I så fall är det viktigt att beskriva hur den ska ske, vad ska dokumenteras och av vem. Det är samma sak med uppföljning, beskriv hur och när den ska ske, av vem och hur det ska finansieras.

Ekonomi

En viktig del av IOP-modellen är att båda sidor i partnerskapet bidrar med resurser. Verksamheten ska inte vara vinstdrivande och ersättningen för den ska vara rimlig. Det är också en viktig del av modellen att båda parter bidrar med resurser. Dessa behöver inte vara ekonomiska, men kan till exempel innebära att den idéburna organisationen bär sina egna overheadkostnader, eller bidrar med gratis lokal eller marknadsföring. Om de resurser organisationen bidrar med är mindre ekonomiska till sin natur kan de beskrivas under en egen rubrik, till exempel resurser. Under Ekonomi är det viktigt att beskriva inte bara hur stor ersättningen ska vara men hur och när den ska betalas och till vem. Det är också bra att klargöra om organisationen kan söka andra bidrag för samma verksamhet och hur ett eventuellt överskott ska hanteras.

Period för avtalet

Hur länge ska avtalet gälla? Upphör det utan uppsägning då denna tidsperiod är slut, och när sker förhandling om förlängning? Hur många gånger kan det förlängas och med hur lång tid?

Omförhandling, hävningsrätt samt tvist

Här beskrivs vem som kan påkalla omförhandling, lämpligen alla parter. Här beskrivs också hur avvikelser och tvister hanteras och vad som händer om yttre omständigheter försvårar verksamheten. Det är viktigt att diskutera och besluta om dessa frågor när avtalet skrivs och inte bara kopiera text från ett annat avtal. Exempel på text som kan ingå ges nedan. 

Exempel på text:

Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringarna genomförs föra en dialog och på rätt nivå godkänna förändringarna. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska alla medverkande parter föra en dialog om huruvida avtalet kan fortsätta. Part kan häva detta avtal om någon motpart inte fullföljer sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål. Vid händelse av att avtalet hävs blir parten återbetalningsskyldig för delar eller hela summan som social resursförvaltning har betalat ut inom ramen för detta avtal. Resterande parter ska i sådant läge föra en dialog om huruvida deras insatser kan fortsätta.

Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparterna.

Underskrift

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-05 08:40