God man

När behövs en god man?

En god man hjälper de personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, eller liknande förhållanden själva har svårt att tillgodose sina intressen. I dessa fall kan han eller hon ansöka om en god man. Beslut om en god man får inte fattas mot personens vilja.

Hur går det till?

Den enskilde, det vill säga den person som behöver en god man, kan själv ansöka. Om den enskilde vill ha en speciell person som god man skrivs det i ansökan. Detta beviljas oftast, om det inte finns några särskilda hinder. Även socialtjänsten, en företrädare för en vårdinrättning eller en anhörig kan ansöka om en god man.

Blanketten för ansökan

Information om hur vi hanterar personuppgifter i Malmö stad

Vem kan bli god man?

En god man bör vara ärlig, noggrann, omtänksam och intresserad av att hjälpa personer som har svårt att tillgodose sina egna intressen.
Den gode mannen behöver inte vara svensk medborgare men ska ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och även kunna tala och skriva på svenska. Detta är en förutsättning för att kunna sköta sina uppdrag.

Det är överförmyndaren som bedömer om en person är lämplig som god man genom olika kontroller, till exempel att personen inte har betalningsanmärkningar, är dömd för något brott eller på annat sätt är olämplig för uppdraget.

Vad ingår i uppdraget?

Uppdraget kan bestå av tre delar – att bevaka den enskildes rätt, att förvalta den enskildes ekonomi och att sörja för den enskildes person (läs mer om uppgifterna här). Om huvudmannen själv klarar vissa av dessa uppgifter ingår inte de delarna i den gode mannens uppdrag

Huvuduppgiften för den gode mannen är att tillvarata sin huvudmans intressen och att alltid göra det som är bäst för honom eller henne. Den gode mannen ska fungera som en hjälp åt huvudmannen och så långt det är möjligt diskutera sig fram till ett beslut. Det är alltid huvudmannens vilja som ska vara vägledande.

Ersättning?

En god man har rätt till arvode och ersättning för de utgifter som tillkommit för att kunna sköta uppdraget. Ersättningen ska vara skälig, det vill säga att den ska vara rimlig i förhållande till det arbete som uppdraget innebär. Oftast är det huvudmannen själv som betalar arvodet, men i de fall där huvudmannens tillgångar och inkomster är mindre än 2 basbelopp respektive 2,65 basbelopp, så går kommunen in och betalar arvodet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-06 15:13