Olika former av godmanskap

Människor i olika livssituationer behöver olika typer av hjälp av gode män. Här kan du läsa om de olika godmanskapen som finns.

God man för ensamkommande barn

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer till Sverige utan sina föräldrar och söker uppehållstillstånd ska så fort som möjligt få en god man som träder i barnets och förmyndarens ställe.

Uppdraget innebär ytterst att se till att barnet får en trygg tillvaro under hans eller hennes första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Det sköts av ett boende eller familjehem.

Om barnet senare får uppehållstillstånd ska istället som regel en särskilt förordnad (utsedd) vårdnadshavare utses. Godmanskapet är alltså en tillfällig lösning i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Ansökan om god man kan göras av Migrationsverket eller av socialnämnden. God man till ensamkommande barn beslutas av överförmyndarnämnden.

God man vid motstående intressen

En god man kan utses om det finns motstående intressen mellan en person och dess ställföreträdare. Detta gäller både barn och vuxna. Om till exempel en förälder och dess barn är delägare i samma dödsbo kan det vara svårt för föräldern att tillgodose både sitt eget och barnets intresse på ett jämlikt sätt. Då ska barnet få en god man som hjälper till.

Samma sak gäller om till exempel en god man är delägare i samma dödsbo som sin huvudman. Då kan det också vara svårt för den gode mannen att företräda både sig själv och sin huvudman i detta sammanhang. I dessa fall ska en god man vid motstående intressen utse.

God man i förmyndares ställe

En god man kan utses för ett barn då förmyndarna av olika själv inte kan utöva sitt uppdrag under en tillfällig period. Det kan till exempel handla om att föräldern är sjuk eller sitter i fängelse och därför inte kan ta hand om barnet.

God man för bortovarande

En god man kan utses för ett barn om förmyndarna av olika själv inte kan utöva sitt uppdrag under en tillfällig period. Det kan till exempel handla om att föräldern är sjuk eller sitter i fängelse och därför inte kan ta hand om barnet. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-10 09:28