$left
$middle

Datainspektionen: Personuppgifter i sociala medier

Allt fler myndigheter och organisationer använder sig av sociala medier. Denna användning kan innebära att personuppgifter behandlas, vilket i sin tur innebär att organisationerna måste se till att följa dataskyddsförordningen, GDPR, och, i vissa fall, särskild registerlagstiftning.

Dessa regler gäller enligt GDPR

Det finns tre lagliga grunder Malmö stad kan luta sig mot för att behandla och publicera personuppgifter i form av bilder och filmer i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa är allmänt intresse, samtycke och avtal med den registrerade.

Allmänt intresse

Den verksamhet som bedrivs hos en kommun, inom ramen för sin befogenhet, är av allmänt intresse. Detta avser både obligatoriska uppgifter som kommuner ska utföra samt eventuella frivilliga åtaganden.

Enligt bestämmelser i GDPR är behandling av personuppgifter tillåten om behandlingen är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Uppgiften eller den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning måste grundas på EU-rätt eller svensk rätt.

Vad "allmänt intresse" är när det gäller bilder och filmer definieras inte i dataskyddsförordningen, men det kan t ex vara politiker, talespersoner inom Malmö stad.

När ska du använda samtycke?

Enligt dataskyddsförordningen måste Malmö stad inhämta samtycke från alla avbildade personer som är identifierbara, såvida bilden eller filmen inte kan behandlas under den rättsliga grunden ”fullgöra en uppgift av allmänt intresse” eller ett avtal finns skrivet. Inhämtar man samtycke från personen i fråga går det bra att behandla och publicera personuppgifter i form av bilder eller filmer. Det är dock inte lämpligt att använda samtycke som laglig grund för personer som kan tänkas stå i beroendeställning gentemot Malmö stad, rekommendationen är att i stället använda sig av modellavtal. Det är viktigt att tänka på att en person kan återkalla sitt samtycke och att man då kan behöva ta bort bilderna eller filmerna i de kanaler där man publicerat.

Avtal

Eftersom en person kan återkalla sitt samtycke och att man då kan behöva ta bort bilderna eller filmerna i de kanaler där man publicerat, så bör du i de fall du vill du säkra att du inte ska behöva ta bort materialet skriva avtal med personen i fråga. Det är också lämpligt att använda sig av avtal i de fall personen vars uppgift du behandlar kan antas vara i beroendeställning gentemot myndigheten, det kan till exempel vara en elev på en skola eller någon som bor på ett särsklit boende i stadens regi.

Få koll på vad som gäller

Här får du veta mer om vad en verksamhet som är aktiv på sociala medier ska tänka på för att leva upp till GDPR:

Personuppgifter i sociala medier på datainspektionen.se

Du kan läsa mer om Malmö stads hantering av peronuppgifter och ladda ner blanketter på Komin.