Snöupplag i Malmö

Om det kommer mycket snö är vi ibland tvungna att transportera bort snön från gatorna för att öka framkomligheten. Denna snö kommer att placeras på olika snöupplag i staden.

Vi har 16 st platser som är godkända av Miljöförvaltningen och VASyd, att användas som snöupplag. Upplagen tillhör kommunen och det är inte tillåtet som privat fastighetsägare att dumpa snö här.  Upplagen kommer att bli markerade med skyltar och är avgränsade.

Skylten informerar  bl a om:

  • att tippning är förbjuden utan tillstånd
  • att man inte får vistas inom området
  • vuxen ansvarar för barn
  • tänk på att inte leka på snöupplagsplatsen - det kan vara farligt! Det finns risk för ras och sättningar i snömassorna. Snön kan också innehålla vassa och hårda föremål som man kan skada sig på.

Vid val av plats har vi tagit hänsyn till:

  • att störningarna för omgivningarna ska bli så små som möjligt
  • att upplagen ska ligga bra till för in- och utfart med lastbilar och maskiner
  • att ytan är tillräckligt stor för att ta hand om stora mängder snö
  • att underlaget på ytan tål tung belastning av lastbilar och maskiner
  • att underlaget kan ta hand om smältvattnet

Vi städar och ser över upplagen kontinuerligt. Vårt mål är att snöupplagen kommer att vara återställda till 15 maj.

Prover tas på mark och smältvatten

På varje plats har vi tagit markprover innan säsongen som vi jämför med de prover som vi tar efter säsongen. Då mäter vi ev föroreningshalter av snön. Vi kommer också att ta prover på smältvattnet under säsongen för att klargöra vad snön innehåller.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-14 09:00