Bostadsförsörjningen i Malmö

foto: Bojana Lukac

foto: Bojana Lukac

De senaste tio åren har det i genomsnitt byggts närmare 1 300 bostäder per år i Malmö, samtidigt som befolkningen ökat med i snitt 4 600 personer per år. Ökat bostadsbyggande är en avgörande faktor för att Malmö ska kunna fortsätta växa och för att välfärden ska spridas till hela befolkningen.

Höga ambitioner för bostadsförsörjningen

Bostadsbyggande sker idag på marknadens villkor men inte ens under högkonjunktur har det gått i takt med befolkningsökningen i Malmö. 
Det är många faktorer som avgör om bostadsprojekt kommer igång och kommunen har begränsade möjligheter att vända utvecklingen på egen hand. Bostadsbyggandet måste ske i samspel mellan aktörerna på bostadsmarknaden och staden ska verka för att skapa förutsättningar för att bostadsbyggande sker i takt med befolkningsökningen. 

I den nya översiktsplanen, Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och det politiska initiativet Bygg Malmö helt som alla antogs av kommunfullmäktige under 2014 finns ett stort fokus på att genom stadsbyggande skapa goda möjligheter för alla malmöbor att leva ett gott liv. Detta är också något som genomsyrar de bostadspolitiska målen.

Utmaningen är fler bostäder för alla i samhället

En gång per mandatperiod antas nya bostadspolitiska mål i Malmö. Malmö stads insatser för att uppfylla bostadsförsörjningsansvaret och nå de bostadspolitiska målen samlas och koordineras i Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018 som är beslutad i stadsbyggnadsnämnden 20180118 för vidare behandling i Kommunfullmäktige. Handlingsplanen utgör tillsammans med Utbyggnadsstrategi för Malmö (som arbetas fram under 2015) stadens riktlinjer för bostadsförsörjning.

Tre stora utmaningar för Malmö de kommande åren är att:

  • verka för ökat bostadsbyggande
  • verka för att öka utbudet av bostäder för hushåll med låg inkomst
  • verka för att minska hemlösheten

Varje år följs de bostadspolitiska målen upp i en lägesrapport, som också innehåller en analys av bostadsbyggandet. Tre gånger per år presenteras en tertialrapport som visar bostadsbyggandet och bostadsplaneringen i Malmö under den aktuella perioden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 16:19