Bostadspolitiska mål 2010-2014

Antagna av kommunfullmäktige 2012-11-22

1.      Staden ska aktivt motverka boendesegregation i Malmö genom att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande i alla områden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper. Staden ska också verka för en funktionsblandad stad, där boende blandas med arbetsplatser och annan service.

2.      Alla Malmöbor ska kunna erbjudas en bostad som motsvarar deras behov och efterfrågan genom en god tillgång till ett varierat utbud av bostäder. Boplats Syd ska underlätta förmedlingen av hyresbostäder till de sökande.

3.      Utemiljön och boendekvaliteten ska hålla god standard i Malmös samtliga bostadsområden.

4.      Bostadsplanering ska ske med högsta möjliga demokratiska ambitioner.

5.      Behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg, socialt boende och mötesplatser ska vid all produktion av bostäder komma tidigt in i planprocessen och byggas ut i takt med bostadsbyggandet.

6.      Staden ska genom god mark- och planberedskap skapa förutsättningar för ny produktion av bostäder.

7.      Staden ska ha en aktiv markpolitik som bidrar till att goda bostäder med hyresrätt till rimliga kostnader byggs.

8.      Staden ska medverka till att skapa förutsättningar för en allsidig bostadsförsörjning i regionen.

9.      För att stimulera nyproduktion av bostäder ska en god service erbjudas till byggherrar som är intresserade av att bygga bostäder i staden.

10.   Byggandet av nya bostäder ska ske med högt ställda ekologiska krav.

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-09-29 14:23