Rapporter om bostadsförsörjningen i Malmö

Här hittar du handlingsplanen för bostadsförsörjningen och aktuella rapporter om bostadsläget i Malmö. Det finns även äldre rapporter under respektive rubrik.

Handlingsplan

Aktuella rapporter

Powerpointpresentationer över rapporterna

Här kan du ladda ner en ppt av den senaste Tertialrapporten för användning till din presentation kring bostäder.

Lägesrapport

Lägesrapporten görs en gång per år och syftar till att följa upp och analysera bostadsmarknadsläget samt redovisa hur kommunen arbetar med att uppfylla de bostadspolitiska mål som antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Utöver uppföljningar behandlar rapporten i år bostadsbyggande, bostadssituationen för några grupper på bostadsmarknaden, regionala frågor samt nya förutsättningar för planering i Malmö. 

Tertialrapport

Tertialrapporten görs tre gånger per år och syftar till att visa hur mycket bostäder och var i staden det planeras att bygga.

Rapporten redovisar detaljplaner och bygglov som avser nya bostäder, både nybyggnad och ändringar till bostad, samt hur många lägenheter och småhus  dessa avser.

Planlägesrapport

Planlägesrapporten har från 2015 ändrat både form och innehåll. Rapporten redogör nu för ett mer övergripande planläge och för alla detaljplaner istället för endast bostadsplaner. Den syftar till att snabbt ge en överskådlig bild av innehållet i vår planprocess samt detaljplaneläget och ges ut 1 gång per år. Vill du fördjupa dig i informationen i denna rapport tas en fördjupad verksamhetsberättelse årligen fram samt en fördjupad verksamhetsplan för kommande år. Kontakta planavdelningen för mer information.

Bygglov – årlig uppföljning av bygglov, start- och slutbesked

Broschyren ger en översiktlig bild av det som byggs i Malmö och stadsarkitektavdelningens arbete med bygglovprocessen. Vill du fördjupa dig i frågorna är du välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadskontoret.

Övriga äldre rapporter om bostadsbyggande

  

Senast ändrad: 2019-02-01 14:32