Dp 5548,fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps Allé) i Bunkeflostrand

Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:3 med flera (Gottorps allé) i Bunkeflostrand.

Senast 2018-02-05 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla tätorten Bunkeflostrand med en ny stadsdel och bevara befintliga naturvärden.

Detaljplanen innefattar cirka 500 bostäder i en blandad bebyggelse, en förskola, lokala parkmiljöer och torg med centrumverksamheter i bottenvåningar. Befintliga trädalléer och historiska gränser bevaras i strukturen. Dessutom utvecklas ett större rekreations-och naturområde, Ekostråket, som tillför tätortsnära rekreationsmöjligheter och naturupplevelser för hela staden, som en del av ett omfattande grönstråk.

I samband med stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag har Vänsterpartiet lämnat ett särskilt yttrande, som bifogas handlingarna.

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.
Planförslaget grundas på ett planprogram, Pp 6049, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 5 december 2016. Planprogrammet finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och www.malmo.se.

Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även tillgängliga på www.malmo.se samt i stadshuset foajé, August Palms plats 1.

Synpunkter på förslaget skickas till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Senast 2018-02-05 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För närmare information kontakta:
Anna Sohlberg Enhetschef
telefon 040 34 22 50 eller stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Samråd

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-21 15:59