Dp 5175, Hamnen 21:149

Detaljplan för del av fastigheten HAMNEN 21:149  (Varvshallarna) i Innerstaden i Malmö

Senast 2017-05-28 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra ny bebyggelse för framförallt bostäder, men även kontor och service (i form av handel och centrumfunktioner) inom en del av före detta Kockums industriområde.

Detaljplanen syftar även till att säkerställa bevarandet av flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom området för att kunna ge dessa en ny möjlig användning som arbetsplatser, kontor, hotell och centrumändamål av olika slag. Planen innehåller också allmänna gator som knyter planområdet till Stora Varvsgatan vid korsningen
med Östra Varvsgatan, ett allmänt kajstråk samt mindre allmänna torgytor.

Detaljplanen omfattar dessutom delar av angränsande vattenområde i
Varvsbassängen, som genom denna detaljplan dels får fyllas ut och dels får överbyggas med en allmän gång- och cykelbro som ska förbinda planområdet med Beijerskaj öster om Varvsbassängen.
Förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen. Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.

Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd och granskning ske när detaljplaner tas fram. Genom dessa ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även tillgängliga i stadshuset foajé, August Palms plats 1.

Synpunkter på förslaget skickas till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2017-05-28 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Efter eventuella revideringar kommer detaljplanen att tas upp för antagande i
stadsbyggnadsnämnden.

För frågor kontakta:
Mikael Ström-Remin, planhandläggare
mikael.strom-remin@malmo.se eller stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Granskning

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-28 17:01