Dp 5400, område vid Einar Hansens Esplanad

Detaljplan för område vid Einar Hansens Esplanad i Västra Hamnen

Senast 2017-01-25 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan.

Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som har kommit in finns redovisade oc kommenterade av Stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse.

Mot stadsbyggnadsnämndens beslut att ge planuppdrag har L och M reserverat sig.
Reservationen bifogas. Till granskningsförslaget bifogas reservation från
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet samt särskilt yttrande från Liberalerna.

Den som inte godkänner att förslaget till detaljplan antas i den utformning som redovisas i bifogade handlingar ges härmed tillfälle att lämna sina synpunkter.

Förslaget finns tillgängligt för granskning på www.malmo.se samt på
stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.
Planområdet ligger i västra delen av Kockums före detta industriområde, det som numera kallas Varvsstaden. Område ligger strax öster om nuvarande Skeppsgatan.

Planförslaget gör det möjligt att bebygga området med blandad stadsbebyggelse.

Denna ska innehålla bostäder, centrumfunktioner, kontor, skola och förskola.

Delar av fastigheten Hamnen 21:149 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.
Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Samråd har skett med Länsstyrelsen om denna bedömning.

Synpunkter på förslaget skickas till epostadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2017-01-25 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-12-22 11:54