Dp 5581, del av fastigheten Hamnen 22:149

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:149 i
Hamnen i Malmö

Senast 23 mars 2018 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

 Samrådstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till ändring av detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under samrådstiden 21 februari – 23 mars 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.


Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner.
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.


Planförslaget

Planförslaget består av tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet en fastighetsförteckning.
Planförslaget innebär att ett tekniskt fel som uppstod i samband med antagandet av de-taljplanen (Dp 5400) rättas till. Felet består i en alltför hög medgiven byggnadshöjd inom två mindre områden som nu rättas till.
Planförslaget innebär en lägre bebyggelse än den som felaktigt antogs och antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken.


Planprocessen


De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kom-menteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handling-arna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Senast 23 mars 2018 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-21 16:23