Om detaljplaner

En detaljplan är en karta med text som redovisar vad, var och hur man får bygga samt vad man får använda fastigheten till. Detaljplanen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid. Områdesbestämmelser reglerar befintlig bebyggelse, till exempel inom vissa byar.

Stadsbyggnadskontoret annonserar i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet förslag till detaljplaner. Detta för att de som berörs av förslagen skall ges tillfälle att framföra synpunkter innan beslut fattas.

Planerna anslås också på offentliga platser, t ex stadshuset, på medborgarkontoren, biblioteken m fl.

Förslag till Detaljplaner

En utställning av ett förslag till ny detaljplan ska enligt plan- och bygglagen (PBL) kungöras minst en vecka före utställningstiden börjar. Ett förslag till detaljplan ställs ut under minst tre veckor (ett förslag till översiktsplan under minst två månader). Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen senast under utställningstiden.

De som lämnat synpunkter på utställningsförslaget och inte fått dem tillgodosedda ska underrättas när utställningsutlåtandet är klart. Även detta kan ske genom kungörelse om de berörda är många eller av andra skäl inte kan nås var och en.

Överklaga

När själva beslutet att anta ny detaljplan anslagits på kommunens anslagstavla ska de sakägare m.fl. som senast under utställningstiden lämnat synpunkter underrättas. Även detta kan ske genom kungörelse om de berörda är många eller av andra skäl inte kan nås var och en. Dessa kan sedan överklaga beslutet skriftligen senast tre veckor från anslagsdatum.

När en ny detaljplan vunnit laga kraft ska också detta meddelas genom kungörelse.Senast ändrad: 2016-07-17 12:08