Slottsträdgården. Foto: Jenny Leyman.

Grönplan för Malmö

Grönplan för Malmö 2003 är ett underlag för kommunens planering och ska vara vägledande för beslut i allmänna skötsel- och naturvårdsfrågor samt i förändrings- och förnyelsearbete.

I grönplanen presenteras långsiktiga utvecklingsförslag för Malmös parker och natur- och rekreationsområden. Till grund för förslagen ligger omfattande inventeringar och analyser av kommunens gröna miljöer.

Viktiga mål med förslagen är bland annat att förbättra rekreationsmöjligheterna samt att öka den biologiska rikedomen, såväl inom staden som på landsbygden.

Kommunfullmäktige beslöt den 15 maj 2003 att  godkänna Grönplan för Malmö 2003 som underlag  för fortsatt arbete i berörda frågor samt att uppdra  åt nämnderna att i tillämpliga delar genomföra  grönplanens förslag och intentioner.

Kommunstyrelsen har under 2014 gett Tekniska nämnden och Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att starta arbetet med "Plan för Malmös gröna miljöer", vilken kommer att ersätta den äldre grönplanen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-15 14:54