Naturreservat Bunkeflo strandängar

Strandängarna längs Öresund mellan Lernacken och kommungränsen med tillhörande havsområde är ett av Malmös mest värdefulla och ett av de få större, sammanhängande naturområdena i kommunen. Området är utpekat som riksintresse för naturvård (N34) och är i länsstyrelsens och Malmö stads naturvårdsprogram klassat som högsta naturvärde. I såväl Översiktsplan 2000, Naturvårdsprogram som Grönplan anges att Malmö bör avsätta strandängarna som naturreservat.

Den del av området som utgör naturreservatet sträcker sig från Lernacken i norr ner till Klagshamnsudden i söder.

Strandängarna har lång historisk kulturpåverkan och var under medeltid och framåt utmarker till byarna på slätten innanför kusten. Dessa naturliga låglänta strandområden är relativt översvämningsbenägna. Nivåer på upp till +1,5 m.ö.h. översvämmas mer eller mindre regelbundet i samband med hårda pålandsvindar. De grunda bottnarna utanför kusten är mycket viktiga uppväxtområden för fisk och andra marina organismer, tre meters djup nås först 2 km utanför land i jämnhöjd med Klagshamnsuddens yttersta spets.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-02 13:36