Utbyggnadsstrategi för Malmö

Den 29 september 2016 antog kommunfullmäktige Utbyggnadsstrategi till Översiktsplan för Malmö. Tillsammans med över­siktsplanen är utbyggnadsstrategin kommunens vägle­dande dokument inför beslut om utbyggnad av bostä­der och verksamheter.

Utbyggnadsstrategin visar var kommunen vill att nya bostäder och arbetsplatser ska byggas och i vilken ordning. Syftet är att lägga fast en för kommunens olika förvaltningar gemensam utbyggnads­ordning samordnad prioritering, planering med etappin­delning. Den ska vara vägledande vid beslut om plan­läggning och utbyggnad av blandad stadsbebyggelse och särskilda verksamhetsområden.

Utbyggnadsstrategin utgör tillsammans med Hand­lingsplan för bostadsförsörjning, Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag 2000:1383 om kommuner­nas bostadsförsörjnings ansvar.

Utbyggnadsstrategin ska fungera som ett verktyg för att styra bebyggelseutvecklingen mot en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-12-22 09:56