Pågående översiktsplanering

Kommunen arbetar kontinuerligt med översiktsplanefrågor, bland annat genom översiktsplaner och andra kommunövergripande planer och program samt olika slags utredningar och inventeringar.

Kontinuerlig översiktsplanering

Strategiavdelningen på Stadsbyggnadskontoret ansvarar för kommunens översiktliga och långsiktiga planering. Detta arbete redovisas successivt i form av översiktsplaner, fördjupading av översiktsplanen, dialog-pm, utredningar, inventeringar med mera. I maj 2018 antog kommunfullmäktige Översiktsplan för Malmö. Läs mer om planen här.

Fördjupning av översiktsplanen och tematiska tillägg

Fördjupning av översiktsplanen kan göras för delar av staden och olika aspekter kan behandlas i tematiska tillägg. Fördjupningar och tillägg handläggs på samma sätt som den kommunomfattande översiktsplanen.
Kommunstyrelsen har den 8 maj 2013 beslutat att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till fördjupning av översiktsplanen för del av Kirseberg och södra Hyllie samt ett tematiskt tillägg om vatten. Arbetena har påbörjats av Stadsbyggnadskontoret.

Regionalt samarbete

Inom översiktsplanering samarbetar Stadsbyggnadskontoret med andra kommuner i regionen för att ta ett ansvar för en god utveckling i hela regionen. Dessa samarbeten är på olika sätt underlag för översiktsplanen. Ett exempel på ett sådant samarbete är Strukturbild MalmöLund

Dialog-pm

Dialog-pm kan behandla en del av Malmö eller en fråga som väntas få stor betydelse för Malmös långsiktiga utveckling. Dessa pm är avsedda som diskussionsunderlag och kan innehålla preliminära förslag, alternativ och idéer. Dialog-pm handläggs som samrådsmaterial till översiktsplan.
Länk till Malmö stad Dialog-pm

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-20 13:03