Översiktsplan för Nyhamnen

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till Översiktsplan för Nyhamnen. Planförslaget har varit på samråd och utställning. Under hösten 2018 görs en sista justering av planförslaget innan översiktsplanen kan antas av kommunfullmäktige  under sommaren 2019.

Översiktsplanen för Nyhamnen är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna. Planområdet börjar strax norr om Centralstationen och sträcker sig fram till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster.

Förslag till översiktsplan för Nyhamnen

Här kan du läsa och ladda ner utställningsförslaget och alla tillhörande dokument. Vi har även gjort en visualisering av planförslaget i 3D.

 

Utställningsförslag till översiktsplan för Nyhamnen (pdf, 26.2 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 6.4 MB)
Protokoll med reservationer Kommunstyrelsen (pdf, 357.3 kB)
Kungörelse av förslag till översiktsplan för Nyhamnen (pdf, 536 kB)
Relaterade dokument
Samrådsredogörelse (pdf, 855.9 kB)
Samrådsyttranden (pdf, 2.6 MB)

Allmänheten har tyckt till

För att kunna leda utvecklingen i rätt riktning har allmänheten, berörda myndigheter och aktörer haft möjlighet att komma in med synpunkter på planförslaget.

Under våren 2016 presenterades ett första förslag till översiktsplan för Nyhamnen för allmänheten i ett så kallat samråd. Därefter bearbetades och kompletterades planförslaget efter de synpunkter som kom in.

Under sommaren 2018 presenteraders ett vidareutvecklat planförslag i en utställning. De synpunkter som kom in under utställningsperioden kommer under hösten att besvaras i ett sammanfattande utlåtande.

Efter eventuella justeringar kan sedan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige sommaren 2019.

Senast ändrad: 2019-01-11 11:35