Tidigare översiktsplan

Malmös tidigare översiktsplan bestod av två huvuddokument, ÖP2000 och aktualiseringen Malmö2005, samt en fördjupad översiktsplan för Triangeln UMAS Medeon. En ny översiksplan har antagits av kommunfullmäktige i maj 2014 vilket innebär att den tidigare översiktplanen inte längre gäller.  

Översiktsplan för Malmö 2000

Översiktsplan för Malmö 2000 antogs i december 2000 av kommunfullmäktige.Viktiga frågor som behandlades i planen var att ge goda expansionsmöjligheter för näringslivet, att slå vakt om och utveckla Malmös stadskvaliteter, att förbereda för Malmös nya roll i Öresundsregionen och att ta steg på vägen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Sedan en ny ÖP har antagits i maj 2014 har ÖP2000 upphört att gälla.

Malmö 2005 — Aktualisering

genom aktualiseringen Malmö 2005 reviderades och kompletterades ÖP2000. De frågor som då sattes i särskilt fokus var bl.a. social hållbarhet, Malmös roll i regionen samt att driva Malmös utveckling genom en fokus på innerstaden och dess kvalitéer. Nya planer för Hyllie, Oxie och Fortuna-Hemgården arbetades in i översiktsplanen. Sedan en ny ÖP har antagits i maj 2014 har Malmö 2005 upphört att gälla.

Fördjupad ÖP

Fördjupning av översiktsplanen kan omfatta en del av Malmö eller särskida verksamheter eller intressen. En fördjupad ÖP handläggs på samma sätt som den kommunomfattande översiktsplanen.


LÄS Översiktsplan för Triangeln UMAS Medeon:

Hela planen som PDF för nedladdning (pdf, 84.9 MB)

Utlåtande (pdf, 222.1 kB)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 2.5 MB)
Länsstyrelsens granskningsyttrande (pdf, 52.2 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-02 13:25