Vintrie Park i södra Hyllie i Malmö

Vintrie Park i Hyllie i Malmö
 
Planprogram, Pp 6015, syftar till att utreda förutsättningarna
för etablering av verksamheter i södra Hyllie i området närmast Pildammsvägen/Yttre Ringvägen och ange lämplig bebyggelse-, trafik- och grönstruktur.

 
______________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har varit utskickat för samråd med berörda myndig-heter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har redovisades för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2009-12-03

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan du läsa i protokollsutdraget nedan.

 
 
Läs mer här:
planprogram (pdf, 41.3 MB)
samrådsredogörelse (pdf, 176 kB)
protokollsutdrag (pdf, 549 kB)

 
 
 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2010-11-22 12:10