Hamnen 21:149 (Varvsstaden) i Hamnen

Planprogram, Pp 6030, syftar till att utreda förutsättningarna och målsättningar för omvandling av Varvsstaden från industriområde till blandad stad och tillvarata kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

__________________________________________

Stadsbyggnadskontorethar upprättat ett planprogram till detaljplan/er som har varit utskickat för samråd med berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har redovisades för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2011-08-25.

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan du läsa i protokollsutdraget nedan.

Läs mer:
Planprogram (reviderat) (pdf, 10.6 MB)
samrådsredogörelse (pdf, 256.5 kB)
protokollsutdrag (pdf, 670.4 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2011-09-16 14:54