Pp 6049, Gottorps Allé

Planprogram för Gottorps Allé.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta förslag till planprogram. Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, ta fram en målbild, en bebyggelsestruktur och planeringsriktlinjer för områdets innehåll.

Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur, både socialt och miljömässigt, enligt översiktsplanens intentioner. Boende får tillgång till boendemiljöer med kvalitéer och upplevelsevärden där förutsättningar skapas för ett hälsosamt liv. Planprogrammet ska även säkerställa att det kan skapas en innehållsrik park- och grönstruktur för fler än bara de som kommer att bo i området. Planprogrammet ska ligga till grund för kommande detaljplaner.

Synpunkter på förslaget skickas till epostadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2016-04-18 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret.

De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Läs mer:

Senast ändrad: 2017-03-30 13:29