Utbyggnadsområden

Ett utbyggnadsområde är ett stort område som inte tidigare har detaljplanerats. Malmö har tre större utbyggnadsområden - Västra Hamnen, Hyllie och Sorgenfri.

Västra Hamnen

Västra Hamnen är en stadsdel som har utsetts som nationellt exempel på hållbar stadsbyggnad. Utbyggnaden i Västra Hamnen är högt prioriterad och syftet är att skapa en blandad stad som är ekologisk, ekonomisk samt socialt och urbant hållbar.

Hyllie

Hyllie är en stadsdel som har ett strategiskt läge i Öresundsregionen med sin station till Citytunneln. Utbyggnaden av ett nytt centrumområde i södra Malmö skapar ett spännande möte mellan urban stadsmiljö och skånskt kulturlandskap. Här finns arena, mässanläggning, hotell, köpcenter och kontor. Nu uppförs även 2 500 bostäder i successiv takt fram till 2018.

Sorgenfri 

Sorgenfri har genom sitt centrala läge, sin karaktär och sin storlek fantastiska utvecklingsmöjligheter. I planprogrammet från 2008 slås fast att Sorgenfri successivt ska utvecklas till att bli en del av innerstaden. Kvartersstrukturen ska vara tät och funktionerna blandade. Områdets kärnvärden är mångfald, variation och småskalighet. Äldre industribebyggelse ger området en karaktär och identitet som kan utvecklas och bli en tillgång för det nya Sorgenfri.

Senast ändrad: 2016-10-12 16:48