Trafikbuller

Trafikbuller påverkar människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet.  Det stör eller hindrar vardagliga aktiviteter som sömn, vila, återhämtning, kommunikation, social samvaro och utevistelse. Detta kan skapa irritation och stress.

Malmö stads kartläggning

Enligt ett EU-direktiv (2002/49/EG) har Malmö stad gjort en kartläggning av omgivningsbuller. Den första kartläggningen slutfördes 2007 och  2012 gjorde gatukontoret en ny kartläggning. De senaste trafikbullerkartorna hittar du nedan.

Malmö stads kartläggning av omgivningsbuller publicerades 2012.

Åtgärdsprogram mot buller

Syftet med programmet är att förändra staden och trafiksystemen så att omgivningsbuller inte skadar människors hälsa. Malmö stads Åtgärdsprogram mot buller för perioden 2014-2018 antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2013. Hela programmet kan laddas ned via länk nedan.

Malmö stad arbetar nu med målet Etappmål 1 som innebär att prioritera att ingen boende inomhus i bostadsrum utsätts för ljudnivåer över riktvärdena 30 dBA ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå. De prioriterade utemiljöerna vid förskolor och skolor är åtgärdade så att riktvärdena 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå uppfylls. Åtgärder har även vidtagits vid de mest prioriterade parkerna/utemiljöerna. Läs mer om etappmålen i Malmö stads åtgärdsprogram mot buller.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-07-21 16:12