Trafikmiljö

Malmö stad har tagit avgörande steg i riktning mot ett mer miljöanpassat transportsystem. Andelen bilar har sjunkit medan gång och cykling har ökat.

Vi kan bli bättre

Ett utbyggt cykelvägnät och nya cykelgarage är exempel på sådant som underlättar att de korta bilresorna byts ut mot mindre miljöbelastande alternativ. Busskörfält ökar bussarnas framkomlighet, MalmöExpressen är exempel på nya bussar som är bättre för miljön och Citytunneln ger nya möjligheter att resa kollektivt. Teknikutvecklingen för både lätta och tunga fordon bidrar till renare transporter på våra vägar. En rad satsningar för att förbättra trafikmiljön har genomförts under åren och vi engagerar Malmöbor, företag och andra genom beteendepåverkans-projekt och kampanjer.

Samtidigt kvarstår problem med höga bullernivåer och utsläpp orsakade av trafiken, till exempel överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. För att möta dessa utmaningar krävs ytterligare satsningar på att utveckla ett hållbart transportsystem, särskilt då staden förväntas fortsätta växa. Högt ställda miljö- och energimål anger tonen för det fortsatta arbetet, precis som de långsiktiga visioner och strategier som återges i aktuell planstrategi för översiktsplan 2012.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-13 22:47