Trafiksäkerhet

Utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet har under många år varit Nollvisionen. En vision som beskriver ett idealt tillstånd där ingen dödas, skadas svårt eller får men för livet till följd av en trafikolycka.

För att uppnå den högt ställda målsättningen i nollvisionen har en trafiksäkerhetsstrategi för Malmö tagits fram. Strategin är ett
styrdokument för trafiksäkerhetsarbetet i Malmö och innehåller mål, viktiga insatsområden samt konkreta åtgärder. 

I trafiksäkerhetsstrategin finns det fem insatsområden att arbeta
efter. Under varje insatsområde ligger flera aktiviteter och konkreta åtgärder. De fem insatsområdena är:

  • Arbeta för lägre hastigheter
  • Skapa trafiksäker gång- och cykelinfrastruktur
  • Förbättra drift och underhåll av gång- och cykelbanor
  • Arbeta med beteendepåverkan för bättre trafiksäkerhet
  • Verksamhetsintegrering av trafiksäkerhetsfrågor 

Sett till det rullande medelvärde minskar antalet svårt skadade i
Malmö kontinuerligt trots att befolkningen och trafiken ökar, se bild. Det
tyder på att det arbete fastighets- och gatukontoret gör ger effekt. Men det är en stor utmaning att nå målet med under 50 svårt skadade i Malmö till 2020.

Antal trafikskadade personer i Malmö

 Figur 1 Antalet svårt skadade i Malmö minskar kontinuerligt trots att befolkningen och trafiken ökar, sett till rullande medelvärde. Det tyder på att det arbete fastighets- och gatukontoret gör ger effekt.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-15 13:33