$left
$middle

Fortuna

Just nu pågår arbetet med att göra en strukturskiss för Fortuna. Skissen utgör underlag för kommande detaljplaner.

Fortuna är i förändring. Stadsbyggnadskontoret har fått in många förfrågningar om bygglov och detaljplaner i området, både från privata fastighetsägare och på stadens mark.

Strukturskiss över utvecklingen

För att vara säkra på att det blir en fungerande stadsdel behöver vi ta fram en helhetsbild av Fortunas utveckling, i form av en strukturskiss.

Strukturskissen beräknas vara klar i slutet av april och kommer då att publiceras på den här webbsidan.

När strukturskissen är klar kommer vi att använda den som underlag för detaljplaner i området. Den första detaljplanen kommer att gälla ett verksamhetsområde närmast Yttre ringvägen.

Tyck till om planförslaget

Detaljplaneprocessen medför flera tillfällen för boende i området att yttra sig över planförslaget. Synpunkter som kommer in under samråd och granskning sammanställs och är en del av planhandlingarna som politikerna beslutar om.

Länk till detaljplanesidorna

Länk till planprocessen

Planområdet för Fortuna är markerat med en röd heldragen linje

Den röda linjen visar det område som vi ska arbeta med i strukturskissen.

Innehåll