$left
$middle

Detaljplan Södra Holma (Dp 5546)

Detaljplanen trädde i laga kraft 2021-08-11. Den utgör fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. och gör det möjligt att bygga cirka 680 bostäder, verksamheter och skolor.

Detaljplanen innebär bostadsbebyggelse i tre till sex våningar. Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 680 bostäder. Detaljplanen medger också parkeringshus, centrumverksamheter, kontor och förskola. Planens genomförande innebär att Pildammsvägen byggs om till en mer stadsmässig gata. Påskliljegatan byggs om och förlängs österut och kopplas på Pildammsvägen. Holmavångsvägen och befintlig bussgata ersätts av en ny gata. Inom planområdet tillkommer också nya lokalgator och ett mindre parkstråk.

Södra och Mellersta Holma

Malmö stad har även drivit detaljplanearbete i södra och mellersta Holma i samarbete med MKB som äger flera fastigheter i området.

MKB, Riksbyggen och P-Malmö har markreservationer för delar av de kommunalt ägda områdena i södra och mellersta Holma som planeras att bebyggas. Riksbyggen, Utopia och P-Malmö har tilldelats markanvisning för vissa områden i södra Holma.

Malmö stad kommer efter hand bjuda in fler byggaktörer att vara med och utveckla hela det område som kommunen äger.

Preliminär byggstart för byggaktörerna är år 2026 och ombyggnation av Pildammsvägen planeras påbörjas till hösten 2023.

sv