$left
$middle

Elin jobbar med torg och parker

Elin Einarsson jobbar som landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret och är ansvarig för gestaltningen av parker och torg i det framtida Sege Park.

Hej Elin, vad innebär det att vara gestaltningsansvarig?

Som gestaltningsansvarig i ett projekt är det min roll att leda arbetet med hur de allmänna ytorna i ett område ska utformas för att bli vackra, funktionella och hållbara.

Vad utmärker arbetet med att gestalta parker och torg i Sege Park?

I Sege Park har vi en fantastisk, grön, uppväxt miljö som vi vill bevara och utveckla. I området finns t.ex. inte mindre än 676 träd som Naturvårdsverket kallar jätteträd eller storträd. I många andra exploateringsområden i staden är utgångspunkten en åker eller en parkering.

Hur långt har ni kommit med gestaltningsarbetet i Sege Park?

Vi har kommit långt med gestaltningsarbetet i området och har nu färdiga ritningar framme för hur gator och torg i området ska se ut. Parkytorna ska utvecklas varsamt och tillföras funktioner som lekplats, utegym och hundrastplats. Vi jobbar just nu med hur detta kommer att se ut.

Kan du berätta något om hur det kommer att bli?

I de delar av Sege Park där befintliga byggnader bevaras i ursprungligt skick har vi också jobbat med att bevara viktiga kulturmiljöaspekter i gestaltningen av gator och torg. Vi har t.ex. valt att jobba med material som finns sedan tidigare i form av storgatsten, asfalt och betongplattor. I de delar av området där många nya hus byggs får markplaneringen en lite modernare form. Här kommer också tegel in som ett nytt material på områdets torg och knyter därmed an till närliggande tegelfasader.

När kommer vi börja se resultatet?

De första byggarbetena har just startat i området. Det som görs först är att lägga ner ledningar och bygga gator för byggtrafik. Det slutgiltiga resultatet kommer vi börja se först om några år när de första byggherrarna färdigställt sina hus.