$left
$middle

En försiktig exploatering

Hållbarhetslösningar är centralt begrepp för det kommande bostadsområdet Sege Park. Här i det 25 hektar stora området kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i symbios med områdets befintliga byggnader och parkmiljö som skapades på 1930-talet. Sege Park som ägs av Malmö stad ska till 2025 ha utvecklats till ett föregångsområde för hållbarhet, avseende socialt, ekologiskt och ekonomiskt stadsbyggande.

Det 25 hektar stora området Sege Park ska förtätas och få ett tillskott av nya byggnader, samtidigt som en stor del av ursprungsbebyggelsen ska bevaras. Flera av de befintliga byggnaderna i området har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö. Målsättning är att den nya bebyggelsen ska samspela med den befintliga kulturmiljön, men samtidigt signalera områdets förändring. Det planeras för ca 1000 bostäder, en förskola, ett parkeringsgarage och övriga centrumverksamheter.

En av flera aspekter som skiljer exploateringen av Sege Park från andra områden är att allt i detta stora område ska byggas i ett svep.

- 25 hektar motsvarar exempelvis fyra exploateringsområden i Västra Hamnen som ska göras på en gång, berättar Pernilla Andersson som är projektledare på fastighets- och gatukontoret i Malmö.

Pernilla säger att anledningen till detta arbetssätt är att områdets befintliga ledningsnät ska ersättas med ett nytt och att Sege Park redan har pågående verksamheter. Mycket arbete har också lagts ner på att föra dialog med områdets verksamheter.

Föredöme inom hållbart stadsbyggande

Ambitionen är att Sege Park blir en stadsdel där resurser och konsumtion är i symbios. Sege Park ska bli ett föredöme för hållbart stadsbyggande som grundas i lokal delningsekonomi och socialt ansvarstagande. Området ska både visa hur stadsboende kan bidra till att minska klimatutsläpp och hur bostäder med lägre boendekostnader kan skapas.

År 2015 godkändes planprogram för området, samtidigt som det pågick en innovationstävling i Sege Park – Nordic Built Cities Challenge. Nordiska rådet var huvudarrangör och Sverige deltog med Sege Park på temat ”Sharing for Affordable and Climate Smart Living”. Fyra tävlande arkitektteam gick vidare till en andra fas och de fyra teamen fick möjlighet att träffa de byggherrar som var intresserade av Sege Park för att testa sina idéer på dem.

Detaljplanen för området vann laga kraft hösten 2017 och därefter började markanvisningsprocessen där byggherrar valdes ut.

En försiktig exploatering

Sege Parks många värden som de kulturhistoriska byggnaderna och den befintliga parkmiljön är samtidigt några av de största utmaningarna med att exploatera området, berättar Pernilla Andersson.

- Det är en väldigt försiktig exploatering. En av utmaningarna är att vi måste förhålla oss till områdets många kulturhistoriska värden. Vi har varit noga med att allt ska gå rätt till. Innan exploateringen startade tog exempelvis Malmö Museer fram en kulturmiljöutredning där de detaljerat beskriver vad som är bevarandevärt; denna utredning gick mer eller mindre att stoppa direkt i detaljplanen.

Den för området karaktäristiska parken med sin fladdermusbiotop och gamla, fina träd är också något som styr exploateringen av området. En utredning – motsvarande den för kulturmiljön – gjordes även för den gröna miljön med bland annat artklassificering och status för träden. En viktig del av arbetet är att planera för en ökad biologisk mångfald och mycket arbete görs för att träd ska kunna bevaras och rotvitalisteringar görs när det behövs.

Nära samarbete mellan staden och byggherrarna

Områdets byggherrar skräms inte av Sege Parks speciella förutsättningar, det är snarare just det som attraherar dem till området.

- Vi vill lite mer här i Sege Park och de restriktioner som finns för att hänsyn ska tas till den kulturhistoriska miljön och träden lockar snarare byggherrarna som förstår dess mervärde, säger Pernilla Andersson.

Arbetet i Sege Park görs i nära samarbete mellan Malmö stad och byggherrarna, bland annat genom ett antal tematiska arbetsgrupper, där såväl byggherrerepresentanter och tjänstepersoner från Malmö stad ingår. Exempelvis utreds och samordnas mobilitets- och parkeringsfrågan, möjligheterna för delningsfunktioner och kommunikationsarbetet. Men dialogprocessen består även av andra möten, workshoppar, studiebesök m.m.

Vatten, avfall och energi

Malmö stad, VA SYD och E.on har ingått en kretsloppsöverenskommelse för Sege Park. Denna överenskommelse slår fast gemensamma målsättningar och verkar för att de uppnås i nära samarbete med de byggherrar och andra aktörer som gemensamt ska utveckla Sege Park till en ledande förebild inom hållbar utveckling. Exempel på gemensamma målsättningar är energiåtervinning från avlopp, nyttogörande av avfall, lokal förnybar energiproduktion, smarta nät för samverkan mellan fastigheter och försörjningssystem.

Gång- och cykelvänligt

Nya gång- och cykelvägar kommer att byggas i och i anslutning till området och det blir en station för Malmös hyrcyklar. En av de nya elbuss-linjerna med hög turtäthet (Malmöexpressen 4) kommer att ha en hållplats på Östra Fäladsgatan. Biltrafiken i området kommer att minimeras genom att bilparkering i ett nytt parkeringshus i Sege Parks södra del.

Sege Park 2025

Redan 2021 ska de första bostäderna i Sege Park vara inflyttningsklara och 2025 ska området ha utvecklats till ett föregångsområde för hållbarhet, avseende socialt, ekologiskt och ekonomiskt stadsbyggande.

När Pernilla Andersson beskriver hur Sege Park är 2025 låter det så här:

- Då bor det 2000 människor här som har tillgång till en helt fantastisk uppvuxen park och förhoppningsvis många smarta lösningar för att leva ett så hållbart liv som möjligt. Min förhoppning är att området kommer ha nya lösningar i en ej tidigare skådad omfattning