$left
$middle

Claesgatan

Claesgatan är sommargata fram till och med år 2023. Här samarbetar Malmö stad med Stena Fastigheter för att få en tryggare och mer trivsam stadsmiljö.

Fotograf: Åsa Svensson

På Claesgatan tillförs mer grönska och sittplatser under sommarhalvåret. Tillsammans med det lokala näringslivet genomför Stena fastigheter också flera olika aktiviteter på gatan.

Trygghetsarbetet i fokus

Malmö stad och Stena fastigheter samarbetar för att göra Claesgatan till en tryggare och mer trivsam plats att vistas på. Som ett led i detta samarbete stängs mittdelen av Claesgatan av helt för motorfordonstrafik mellan april och oktober. Övriga delar av gatan är också sommargata, och är reglerad som ett gångfartsområde. Stora infoskyltar i trä markerar sommargatans början och slut.

I en utvärdering som fastighets- och gatukontoret har gjort framgår att både besökare och verksamheter är positiva till sommargatan, och att de gärna ville ha en stadsmiljö som prioriterar gående.