$left
$middle

Claesgatan

Claesgatan är sommargata fram till och med år 2023. Här samarbetar Malmö stad med Stena Fastigheter för att få en tryggare och mer trivsam stadsmiljö.

Calesgatan utan biltrafik. Istället är det uppställda cyklar och grönska som tagit över gatubilden.

På Claesgatan tillförs mer grönska och sittplatser under sommarhalvåret. Tillsammans med det lokala näringslivet genomför Stena fastigheter också flera olika aktiviteter på gatan.

Trygghetsarbetet i fokus

Mittdelen av Claesgatan är helt avstängd för motorfordonstrafik mellan april och oktober. Övriga delar av gatan är också sommargata, och är reglerad som ett gångfartsområde. Stora infoskyltar i trä markerar sommargatans början och slut.

I en utvärdering som fastighets- och gatukontoret har gjort framgår att både besökare och verksamheter är positiva till sommargatan, och att de gärna ville ha en stadsmiljö som prioriterar gående.

sv