Sommargator

Sommargator har funnits i Malmö sedan år 2017. Målet med sommargatorna är att skapa en trivsam stadsmiljö som sätter fotgängare och folkliv som högsta prioritet på centrala platser i staden.

Satsningen på ett ökat stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer främjar folklivet. Fler ska vilja mötas och vistas på Malmös gator under sociala och trivsamma förhållanden.

Sommargatorna startar i april och pågår till och med oktober. Detta innebär att grönska, sittplatser och uteserveringar får ta mer plats på bekostnad av biltrafiken.

Det är fotgängarnas villkor som blir rådande på en sommargågata. En sommargata ramas också in av grönska för att skapa lugn och trivsel längs stråket.

Ett lyckas försök som spridit sig

År 2017 var Friisgatan Malmös första sommargata. Försöket var lyckat och sedan dess har Ängelholmsgatan, Claesgatan och senast Kärleksgatan också omvandlas till gröna stråk.

Varje år i december tar teknikska nämnden beslut om kommande års nya eller förnyade sommargågator. Oftast föreslås först ett testår som utvärderas. Om resultatet är positivt tas beslut för en treårsperiod.

Dialog en viktig pusselbit i arbetet

Kontinuerlig dialog med berörda verksamheter, fastighetsägare och boende är en viktig del av sommargatorna. Varje vår hålls möten där utformning, trafik med mera diskuteras med berörda parter. Möjlighet ska finnas att engagera sig i projektet och ta plats i stadsmiljön.