Sommargator

Sommargator har funnits i Malmö sedan år 2017. Målet med sommargatorna är att hitta nya sätt att använda gaturummet på, och att skapa en mer trivsam stadsmiljö att vistas i. På sommargatorna har fotgängare och folkliv högsta prioritet.

Satsningen på ett ökat stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer främjar folklivet. Fler ska vilja mötas och vistas på Malmös gator under sociala och trivsamma förhållanden.

Sommargatorna startar i april och pågår till och med oktober. Under denna period får grönska, sittplatser och uteserveringar ta mer plats i gaturummet.

På en sommargata är det fotgängarnas villkor som blir rådande. Oftast regleras en sommargata till en gågata eller ett gångfartsområde. En sommargata ramas också in av grönska för att skapa lugn och trivsel längs stråket.

Ett lyckat försök som spridit sig

År 2017 var Friisgatan Malmös första sommargata. Försöket var lyckat och sedan dess har Ängelholmsgatan, Claesgatan och senast Kärleksgatan också omvandlats till grönare stråk under sommarhalvåret.

Beslut om nya eller förnyade sommargator tas av tekniska nämnden varje höst. Initiativet till en ny sommargata ska helst komma från verksamheter, fastighetsägare eller boende längs en viss gatusträcka.

Dialog en viktig pusselbit i arbetet

Kontinuerlig dialog med berörda verksamheter och fastighetsägare är en viktig del av sommargatorna. Möjlighet ska finnas att engagera sig i projektet och ta plats i gaturummet.