$left
$middle

Bostadsbrist och hemlöshet

Brist på bostäder med låga hyresnivåer är den största anledningen till att en del av Malmös invånare är hemlösa. Malmö stad gör insatser för att motverka hemlöshet på olika nivåer och i olika verksamheter.

Oavsett tillgång på bostäder har en kommun ansvar för den som vistas inom kommungränsen. Olika verksamheter inom Malmö stad bedriver därför arbete för att förebygga hemlöshet och för att hjälpa de som är hemlösa.

Förebygga hemlöshet

Det absolut viktigaste i det förebyggande arbetet är att förhindra vräkning av den som har en egen bostad. Ibland räcker det med rådgivning, men ibland behövs mer omfattande insatser från socialtjänsten. Samarbete med kronofogdemyndigheten är också viktigt, både för att förhindra avhysningar och för att se till att de sker på ett så bra sätt som möjligt för den/de som är berörda. Hushåll med barn och äldre är särskilt prioriterade i det förebyggande arbetet.

Alla som riskerar att avhysas kontaktas av socialtjänsten, antingen genom brev eller hembesök. De lämnar information om vilken hjälp och vilket stöd Malmö stad kan erbjuda.

Malmö stad har flera verksamheter som arbetar för att hjälpa personer som befinner sig i hemlöshet.

Bostäder

Under de senaste åren har bostadsbyggandet för första gången på flera år gått i takt med befolkningsökningen. För att Malmö ska kunna fortsätta växa och för att välfärden ska spridas till hela befolkningen är högt bostadsbyggande en avgörande faktor.

De senaste tio åren har det i genomsnitt byggts närmare 1 500 bostäder per år i Malmö, samtidigt som befolkningen har ökat med drygt 5 000 personer per år. En väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande byggsten i såväl den enskilda individens liv som för samhällets utveckling i stort.

Tillsammans med bostadsmarknadens aktörer arbetar Malmö stad så att bostadsbyggandet sker i takt med befolkningsökningen.

De olika förvaltningarnas och bolagens ansvar