$left
$middle

Bostadspolitiska mål 2018-2022

Malmö växer och med det behovet av fler bra bostäder i alla delar av staden.

De bostadspolitiska målen för Malmö stad ska bland annat ska verka för ett högt bostadsbyggande och säkra alla Malmöbors möjlighet till ett bra boende.

Vision för bostadsbyggandet

Framtidens Malmö har ett rikt och varierat utbud av bostäder som motsvarar malmöbornas – och blivande malmöbors – behov och efterfrågan. Tillsammans med bostadsmarknadens aktörer arbetar Malmö stad så att bostadsbyggandet sker i takt med befolkningsökningen. Ingen är hemlös i Malmö. En väl fungerande bostadsmarknad är grundläggande för Malmös roll som regional motor med en växande arbetsmarknad.

Framtidens Malmö har ett allsidigt bostadsbestånd med olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar, hustyper och i varierande prisnivåer gör det möjligt för hushåll med olika förutsättningar att flytta till eller inom staden allt eftersom hushållet krymper eller växer. Bostadsbyggandet spelar en viktig roll för att Malmö är en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Utemiljöer håller god kvalitet i Malmös samtliga bostadsområden. Stadens grönska ger hälsosamma och trivsamma bostadsmiljöer som kan användas på en mångfald av sätt. Bostäder, handel, samhällsservice och arbetsplatser blandas vilket skapar en trygg och attraktiv stadsmiljö.

Bostadspolitiska mål 2018-2022

  • Genom god planberedskap och ett gott samarbete med marknadens aktörer ska Malmö stad säkerställa ökat bostadsbyggande samt attraktiva, hälsosamma och hållbara livsmiljöer.
  • Malmö stad ska genom aktiv markpolitik stimulera bredd i bostadsbyggandet och ett strategiskt långsiktigt ägande och utvecklande av stadens markinnehav.
  • Malmö stad ska arbeta utifrån olika befolkningsgruppers bostadsbehov och preferenser och därtill särskilt verka för att utsatta gruppers behov tillgodoses.
  • Malmö stad ska använda MKB som drivkraft för högt bostadsbyggande i samtliga delar av Malmö och för att erbjuda goda bostadsmiljöer som alla kan efterfråga.
  • Malmö stad ska tillsammans med andra aktörer tillhandahålla en bostadskö fri från diskriminering som säkrar en transparent möjlighet att söka bostad i Malmö med omland.
Höga hus är ett sätt att spara värdefull mark i ett tätbefolkad stad som Malmö

Höga hus är ett sätt att spara värdefull mark i ett tätbefolkad stad som Malmö

sv