$left
$middle

Återbruk från rivningen av svävarterminalen gav stora miljövinster

Produktionen av byggmaterial har stor klimatpåverkan och det är därför viktigt att ta vara på resurserna vid rivning. Återbruket av byggmaterial från rivningen av svävarterminalen har gett stora miljövinster.

Malmö stad har genomfört ett pilotprojekt på svävarterminalen i Nyhamnen för att testa nya sätt att riva på. Syftet var att testa gränserna för hur mycket material och produkter som går att återanvända för att på så sätt minska både avfallsmängder och klimatavtryck.

I samarbete med Återbyggdepån har Malmö stad lämnat vidare omklädningsskåp och betongplattor som kan köpas av privatpersoner och företag. Svävarterminalens marmorgolv och plåtfasad har sålts via auktion till andra företag. Andra material har serviceförvaltningen i Malmö stad själv tagit hand om och förvarar i interna lager i väntan på att de ska användas i byggnation och förvaltning av fastigheter.

Klimatnytta

Klimatnyttan av det återbrukade byggmaterialet från svävarterminalen uppgår till cirka 41 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar nästan fyra genomsnittssvenskars årliga klimatutsläpp.

Lärdomar av projektet

Pilotprojektet har skapat många lärdomar. Bland annat har de flesta rivningsfirmor idag stora maskiner för att riva på kort tid och inte alls bemanning, maskiner och incitament för att demontera och riva varsamt för att möjliggöra återbruk. Därför behöver Malmö stad bli bättre beställare av cirkulär rivning och knyta till entreprenörer som vill utveckla metoder för effektiv cirkulär rivning framåt.

sv