Pågående utvecklingsprojekt

Miljöbyggstrategi för Malmö deltar i olika projekt för att på så sätt kunna utvecklas men också bidra till att öka samarbetet mellan olika aktörer inom bygg- och miljö.

Pågående uvecklingsprojekt 2019

  • Inom Malmö stads budget för 2019 har stadsbyggnadsnämnden tillsammans med berörda nämnder fått uppdraget att ta fram strategier för klimatneutralt byggande. På stadsbyggnadskontoret sker det pågående arbetet inom ramarna för hållbarhetsplattformen Miljöbyggstrategi för Malmö. Samordnare för projektet är Maria Olsbäck, miljöbyggstrateg, tillsammans med Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg, båda med placering på stadsbyggnadskontoret.

Löpande utvecklingsprojekt

  • Malmö stad har via Miljöbyggstrategi för Malmö ett löpande utvecklingsprojekt i och med sitt engagemang i föreningen "Hållbart Byggande i Syd". Hållbart Byggande i Syd är en ideell förening som startades i april 2013. Föreningens syfte är att vara ett nätverk för ekologiskt hållbart byggande. Med hållbart byggande menas ett byggande som i alla led minimerar byggnadens miljöpåverkan, från tillverkning av byggmaterial till rivningsskedet. Föreningen verkar för att sprida information och öka kunskap om olika typer av hållbart byggande genom föreläsningar, studiebesök och studieresor.