BASTA

Basta är ett system för bedömning av olika byggprodukter. De registrerade produkterna har klassats som miljövänligare alternativ.

Basta är ett icke vinstdrivande bolag som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier. Bolaget stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter som exempelvis Kemikalieinspektionen och Trafikverket. Systemet har utvecklats i samverkan med aktörer inom byggsektorn och syftar till att fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper ur bygg- och anläggningsprodukter. 

Vad innebär det när en produkt har blivit registrerad i BASTA?

För att en produkt eller vara ska kunna registreras i systemet krävs att den inte innehåller ämnen med farliga egenskaper i halter som överskrider de angivna gränserna i kriteriedokumenten.

Bedömningskriterierna på kemiskt innehåll utgår från ”den europeiska kemikalielagstiftningen REACH” där ämnen med farliga egenskaper pekas ut. Kriterierna baseras på rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP) av ämnen och blandningar. Kraven ligger helt i linje med bland annat Kemikalieinspektionens regler, nationella miljömål och europeisk kemikalielagstiftning REACH.

Basta

Om du är intresserad och vill veta mer hittar du ytterligare information på Bastas hemsida