$left
$middle

Översyn av gällande översiktsplan

Utgångspunkten för översynen är att skapa förutsättningar för att Malmö under den kommande tjugoårsperioden ska kunna växa hållbart med omkring 5 000 invånare per år. Översiktsplanen förväntas antas politiskt under år 2023.

En attraktiv och hållbar stad

I uppdraget med den nya översiktsplanen finns de långsiktiga strategierna och prioriterade inriktningarna i Malmös gällande översiktsplan kvar. Fokus är att bygga en attraktiv och ur alla aspekter hållbar stad.

Översiktsplanen ska bidra till att:

  • stärka stadens attraktivitet för ett diversifierat näringsliv
  • läka samman staden – socialt och fysiskt
  • staden växer inåt för att värna om resurser

Mot halvmiljonstaden Malmö

Översiktsplanen sträcker sig cirka 20 år framåt i tiden, men den nya översiktsplanen kommer även att innehålla en utblick mot Malmö som halvmiljonstad år 2050.

Den nya översiktsplanen tar upp förslag på utvecklingsområden för att skapa plats för 150 000 fler Malmöbor. 

Planförslaget hara varit på granskning

I maj 2019 gav kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en översyn av Malmös översiktsplan. Ett förslag till ny översiktsplan var på samråd under våren 2020.

Under perioden 17 juni till den 31 oktober 2022 har planförslaget varit på granskning. Det innebar en sista möjlighet att komma med synpunkter på förslaget, innan översiktsplanen antas politiskt under år 2023. 

sv