$left
$middle

Sallerupsvägen

Sträckan mellan Nobelvägen och Lundavägen förnyas med mer grönska, breddad cykelbana och nya busskörfält. Stadsmiljön kommer bli trivsammare, tystare och vägen till centrum med buss och cykel bli smidigare.

Sallerupsvägen, sträckan Nobelvägen och Lundavägen/Föreningsgatan, karaktäriseras i dag av mycket folkliv och trafik till och från centrum. Nu planerar vi bygga om sträckan för att öka framkomligheten för kommande eldrivna MalmöExpressen linje 4 samt övrig buss- och cykeltrafik. Vi anlägger också nya grönytor och planterar nya träd. Insatserna planeras genomföras preliminärt våren 2024 till årsskiftet 2024. När ombyggnationen är klar kommer trafiken upplevas tystare och stadsmiljön både grönare och mer trivsam att vistas i. Dessutom kommer det bli smidigare att resa till och från stan med en kollektivtrafik som är mer punktlig och med cykel på en tryggare, bredare cykelbana.

Visionsbild Sallerupsvägen

Visionsbild Sallerupsvägen

Därför bygger vi om Malmös gator

Vi förstår om du som Malmöbo upplever det som stökigt när vi bygger om. Men för att kunna möta behoven av fler resor, som kommer med att staden växer, behöver en del gator byggas om. Effekterna blir mer trivsamma gaturum och fler hållbara resvägar för dig och framtidens Malmöbor.

sv